Warunki korzystania z usług

Warunki korzystania ze strony www i usług internetowych Fellow Bank Plc.

Prosimy o uważne zapoznanie się z następującymi ogólnymi warunkami korzystania z naszej strony www i usług. Odwiedzanie stron internetowych Fellow Bank lub rejestracja jako użytkownik usługi są równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków. Nasze usługi i dokumenty mogą oprócz tych warunków zawierać mające zastosowanie osobne, szczegółowe warunki dodatkowe.

Finansowane Przedsiębiorstwo (Przedsiębiorstwo):

Finansowana Osoba lub Przedstawiciel Przedsiębiorstwa (Osoba):

Inwestor:

Fellow Bank Plc – crowdfunding i pożyczki społecznościowe

www.fellowfinance.fi jest stroną internetową utrzymywaną przez Fellow Bank Plc (Y-tunnus [fiński nr identyfikacji podatkowej]: 2568782-2, dalej ”Fellow Bank”). Fellow Bank jest spółką kapitałową utworzoną na gruncie prawa fińskiego, której główna siedziba mieści się pod adresem Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki. www.fellowfinance.fi, secure.fellowfinance.fi, online.fellowfinance.fi, creditonline.fellowfinance.fi to utrzymywane przez Fellow Bank strony internetowe. Te strony i wszelkie inne możliwe strony internetowe w domenie fellowfinance.fi zarządzane przez Fellow Bank łącznie tworzą usługę internetową Fellow Bank (Usługę Internetową). Fellow Bank oferuje w Usłudze Internetowej pośrednictwo w zakresie pożyczek społecznościowych i w zakresie crowdfundingu dla przedsiębiorstw w formie pożyczek. Fellow Bank nie świadczy usług inwestycyjnych w rozumieniu fińskiego prawa inwestycyjnego.

Fellow Bankn tuotteiden, ohjelmistojen ja verkkosivujen (jäljempänä kaikkiin näihin viitataan yhdessä termillä ”Palvelut”) käyttö perustuu sopimukseen Sinun ja Fellow Bankn välillä.

Celem Usług jest zapewnienie usługi, w której Przedsiębiorstwa poszukujące finansowania mogą znaleźć Inwestorów za pomocą mającego formę pożyczki crowdfundingu lub Osoby fizyczne mogą znaleźć Inwestorów do udzielenia pożyczki społecznościowej, a z drugiej strony Inwestorzy mogą znaleźć Przedsiębiorstwa i/lub Osoby do udzielenia finansowania. Wszystkie strony: zarówno Przedsiębiorstwa, Osoby jak i Inwestorów określa się w niniejszych Warunkach mianem „Klienta”. W Usłudze można zarejestrować się jako Osoba, Przedsiębiorstwo lub Inwestor.

Jeżeli nie zostaną powzięte inne ustalenia na piśmie, umowa Klienta z Fellow Bank zawsze zawiera niniejsze warunki. Warunki te są określane poniżej jako „Warunki Ogólne”. Do Warunków Ogólnych zaliczają się: polityka prywatności, w której przedstawione są warunki użytkowania przez Fellow Bank danych Klientów, opis sposobów dysponowania środkami Klientów oraz zasady zapobiegania ewentualnym konfliktom interesów.

W zależności od użytkowanej usługi, umowa Klienta z Fellow Bank zawiera, oprócz powyższych warunków, Warunki Umowy dotyczące Usługi (takie jak Weksel i dotyczące go Ogólne Warunki). Wszystkie te warunki określane są poniżej jako „Warunki Usług”. Warunki odnoszące się do usług są dostępne w portalu Usługi lub podczas użytkowania Usługi.

Warunki Ogólne wraz z Warunkami Usług tworzą wiążącą umowę w zakresie użytkowania Usługi między Klientem a Fellow Bank. Ważne jest, by Klient zapoznał się z nimi uważnie. Niniejsza umowa prawna jest dalej w niniejszej umowie określana jako „Warunki”. W razie niezgodności pomiędzy Warunkami Usługi a Warunkami Ogólnymi, Warunki Usługi mają zastosowanie w pierwszej kolejności.

Akceptacja Warunków

Aby móc korzystać z Usługi, Klient musi najpierw zaakceptować Warunki. Korzystanie z Usługi nie jest możliwe bez zaakceptowania Warunków. Akceptując Warunki Usługi lub Warunki Ogólne, Klient akceptuje także Politykę prywatności. Warunki można zaakceptować przez wybór odpowiedniej opcji, jeżeli Fellow Bank udostępnia taką możliwość w swojej Usłudze, lub wprost poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług. W tym drugim wypadku Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że korzystanie z Usług oznacza wyrażenie zgody na Warunki od momentu rozpoczęcia korzystania z Usług.

Klient nie może korzystać z Usług ani zaakceptować Warunków, jeżeli (a) nie posiada zdolności do czynności prawnych i nie może zawrzeć wiążących umów z Fellow Bank, lub (b) korzystanie z Usług jest niemożliwe na podstawie fińskiego prawa lub prawa innych krajów, w tym kraju, którego jest mieszkańcem lub obywatelem oraz kraju, w którym korzysta z Usług. Przed kontynuacją Klient powinien wydrukować lub zapisać kopię Warunków Ogólnych w celach archiwalnych.

Konto Klienta

Klient może korzystać ze strony internetowej bez utworzenia Konta Klienta. Konto Klienta jest jednak konieczne, aby móc otrzymywać dokładne informacje dotyczące Osób i/lub Przedsiębiorstw ubiegających się o finansowanie oraz uczestniczyć w crowdfundingu i/lub pożyczkach społecznościowych w Usłudze.

Klient może utworzyć Konto Klienta w Usłudze poprzez podanie wymaganych danych. Podczas zakładania Konta Klient ma wynikający z przepisów prawa obowiązek odpowiedzieć na pytania dotyczące inwestowanych środków, ich pochodzenia oraz danych osobowych pozwalających na identyfikację. Aby móc korzystać z Konta Klienta, Klient musi dokonać identyfikacji elektronicznej i zaakceptować Warunki Usługi. Klient odpowiada za podanie aktualnych, zgodnych z prawdą i pełnych danych i zobowiązuje się do uaktualniania danych w naszej Usłudze.

Używanie lub próby użytkowania Usługi do celów przestępczych lub nieetycznych lub inne celowe nadużycie Usługi, albo też umyślne lub nieumyślne złamanie prawa lub przepisów, a także próby dokonania tego;
Kradzież, zmiana, śledzenie lub usunięcie danych innego użytkownika;
Nadużycie lub próba nadużycia Usługi;
Oddanie Usługi lub Konta Klienta innego użytkownika w użytkowanie innej osobie bez zgody Fellow Bank, lub działalność sprzeczna z zasadami i wytycznymi Fellow Bank; lub
Rozpowszechnianie lub pobieranie bez upoważnienia treści posiadanych przez inne osoby; lub
Rozpowszechnianie treści błędnych, nieprecyzyjnych, mylących, nieetycznych lub znieważających; lub nieopłacenie Inwestycji; lub
Nieupoważnione kopiowanie, zmienianie i rozpowszechnianie treści znajdujących się na stronach internetowych Fellow Bank; lub
Pobieranie lub instalacja wirusów lub innego szkodliwego oprogramowania, a także próba takiego działania; lub
Komunikowanie się z innymi użytkownikami w celach przestępczych lub w celu wyrządzenia szkody; lub inne podobne działania są surowo zabronione i mogą doprowadzić do natychmiastowego zamknięcia Konta Klienta.

Usługi świadczone przez Fellow Bank i ich dostępność

Fellow Bank może posiadać spółki zależne i spółki stowarzyszone na całym świecie („Spółki zależne i Spółki stowarzyszone”). Niekiedy te przedsiębiorstwa oferują swoje usługi Klientom Fellow Bank. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Spółki zależne i Spółki stowarzyszone mają prawo proponować mu swoje usługi.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że forma i zawartość Usług oferowanych przez Fellow Bank mogą od czasu do czasu zmieniać się bez odrębnego powiadamiania Klienta. Warunki mogą się także zmieniać, a Fellow Bank zaleca regularne sprawdzanie aktualnych Warunków. Istotne zmiany w Warunkach obwieszczane są na stronie internetowej.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Fellow Bank może zakończyć lub przerwać świadczenie Usług (lub zawartych w nich funkcjonalności) Klientowi lub wszystkim użytkownikom wyłącznie na podstawie własnej decyzji, bez informowania o tym Klienta. Klient może przerwać korzystanie z Usługi w dowolnym momencie bez informowania o tym fakcie Fellow Bank.

Fellow Bank jest zobowiązane do zbierania informacji o swoich klientach wg fińskiego prawa o zapobieganiu i kontroli prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Fellow Bank może wymagać podania danych Klienta, aby wypełnić obowiązek zbierania informacji nałożony przez prawo. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje również to, że jeżeli nie udzieli prawdziwych i pełnych informacji wymaganych do wypełnienia tego obowiązku, Fellow Bank może zablokować możliwość korzystania z Usług lub ograniczyć ją na przykład przez zamrożenie środków Klienta w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku, gdy Fellow Bank blokuje dostęp do Konta Klienta, dostęp do Usług, danych użytkownika i innych treści znajdujących się na Koncie Klienta będzie ograniczony.

Klient zobowiązuje się do używania Usług wyłącznie w celach, które dozwolone są w Warunkach, w prawie krajów właściwych dla Klienta, w przepisach lub w ogólnie akceptowalnych normach i wytycznych. Klient zobowiązuje się nie używać (i nie próbować używać) żadnych z Usług inaczej niż przez udostępnioną przez Fellow Bank platformę, o ile prawo do takiego działania nie zostało ustalone w osobnej umowie. Klient zobowiązuje się do niewykonywania żadnych działań, które mogłyby przerwać lub utrudniać funkcjonowanie Usług (lub serwerów i stron, które są połączone z Usługami).

Jeżeli Klient nie ustali z Fellow Bank inaczej na piśmie, zobowiązuje się do tego, że nie będzie kopiował, reprodukował, zmieniał ani sprzedawał dalej usług w żadnym celu, ale może polecać Usługę innym osobom.

Osoby, Przedsiębiorstwa i Inwestorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za związane z inwestycjami i finansowaniem sprawozdania do właściwych instytucji oraz uiszczanie podatków i innych opłat.

Klient potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz, że Fellow Bank nie odpowiada przed Klientem ani żadną stroną trzecią) za niedotrzymanie obowiązków wynikających z Warunków lub konsekwencje ich niedotrzymania (w tym za ewentualne straty lub szkody poniesione przez Fellow Bank).

Opłaty i koszty związane z Usługą

Koszty i opłaty ponoszone za korzystanie z Usługi wymienione są w zawartej przez Klienta umowie oraz w cenniku Fellow Bank, który jest dostępny w Usłudze.

Nagrywanie rozmów

Fellow Bank może nagrywać rozmowy telefoniczne dotyczące pośrednictwa w zakresie pożyczek społecznościowych z Klientem w celu udowodnienia zlecenia. Nagrania rozmów przechowywane są przez dwa lata lub tak długo, jak jest to potrzebne w celu wypełnienia praw i obowiązków związanych z Usługą.

Hasło Klienta i bezpieczeństwo Konta Klienta

Klient akceptuje i rozumie swoją odpowiedzialność za bezpieczne używanie i przechowywanie haseł potrzebnych do korzystania z Usługi oraz za dotrzymanie tajemnicy. Klient akceptuje, że jest wyłącznie odpowiedzialny przed Fellow Bank za wszelkie wydarzenia na swoim Koncie Klienta. Dane identyfikacyjne, podane w prawidłowy sposób, są równoważne z podpisem i Klient potwierdza, że wszelkie zobowiązania i oświadczenia woli dokonane w jego imieniu w Usłudze obowiązują go i reprezentowaną przez niego firmę.

Jeżeli Klient dowie się o nieuprawnionym korzystaniu z hasła lub z Konta Klienta, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu niezwłocznie Fellow Bank. Klient zobowiązuje się też do zmiany hasła, jeżeli ma uzasadnione podejrzenie, że dostało się ono w niepowołane ręce.

Treść Usług

Klient przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność za wszelkie treści (pliki z danymi, tekst pisany, programy komputerowe, pliki dźwiękowe oraz inne dźwięki, zdjęcia, pliki wideo lub inne obrazy), do których ma dostęp w ramach Usługi lub podczas korzystania z Usługi, a także za aktualność, zgodność z prawdą i dokładność tych treści, ponosi Osoba, Przedsiębiorstwo lub Inwestor, od których treści te pochodzą. Tego typu treści są nazywane w niniejszej umowie „Treściami”.

Klient jest świadomy, że przedstawione w ramach Usługi Treści, na przykład prace utworzone przez użytkowników Usługi, pojawiające się w Usłudze reklamy i Treści sponsorowane mogą być chronione prawami autorskimi, które należą do użytkowników Usługi, sponsorów lub reklamodawców. Klient nie może zmieniać, wypożyczać, pożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać Treści ani tworzyć prac opierających się na Treściach, o ile nie zostało to ustalone pisemnie z Fellow Bank lub z właścicielem Treści.

Fellow Bank zastrzega sobie prawo (ale nie obowiązek) by z dowolnego powodu sprawdzić, przeglądać, oznaczać, filtrować, odrzucić lub usunąć część lub całość Treści z dowolnej Usługi bez uprzedzenia Klienta.

Klient akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz, że Fellow Bank nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani żadnej strony trzeciej) za całość Treści tworzonych, ładowanych, przekazywanych, pokazywanych lub w inny sposób przez siebie przedstawianych podczas użytkowania Usługi, a także, że jest świadom konsekwencji swoich działań (w tym ewentualnych strat i szkód poniesionych przez Fellow Bank). Klient przyjmuje też do wiadomości, że Fellow Bank nie odpowiada za Treści tworzone, ładowane, przekazywane, pokazywane lub w inny sposób przedstawiane przez innych użytkowników, ani też za zgodność z prawdą, kompletność ani aktualność przedstawionych w Treściach informacji.

Klient potwierdza, że posiada odpowiednie prawa do wszelkich Treści tworzonych, ładowanych, przekazywanych, pokazywanych lub w inny sposób przez siebie przedstawianych w taki sposób i w takim zakresie, w jakim Klient ich używa. Klient potwierdza też, że Treści są aktualne, pełne, zgodne z prawdą i dokładne, a także, że publikowanie tych Treści nie zostało zabronione ani ograniczone w prawie ani decyzją instytucji publicznej, a Treści nie są niezgodne z dobrym obyczajem ani obraźliwe.

Prawa do Treści

Klient zachowuje prawa autorskie i inne prawa znajdujące się w jego posiadaniu do Treści, które wysyła, publikuje i pokazuje w Usłudze i za jej pomocą. Poprzez wysyłanie, publikowanie i pokazywanie Treści Klient daje Fellow Bank stałą, niezbywalną, ważną na całym świecie, i niewyłączną licencję na kopiowanie, dostosowywanie, zmienianie, tłumaczenie, publikowanie, pokazywanie publicznie i dzielenie się jakimikolwiek Treściami, które Klient dostarcza, wysyła lub pokazuje w Usługach lub za ich pomocą. Jedynym celem licencji jest umożliwienie Fellow Bank pokazywania, rozpowszechniania i upowszechniania Usług. Fellow Bank nie publikuje osobistych, a zwłaszcza poufnych danych o Kliencie, a jedynie informacje niezbędne do korzystania z usług.

Klient potwierdza i zapewnia Fellow Bank, że posiada wszelkie potrzebne prawa, umocowania i upoważnienia do udzielenia praw do wyżej wymienionych Treści.

Zakończenie umowy

Klient może rozwiązać wszystkie umowy dotyczące Usługi, jeżeli inaczej nie zostało postanowione. Okres wypowiedzenia wynosi jeden (1) miesiąc od pisemnego wypowiedzenia umowy.

Wyłączenie odpowiedzialności

Mikään näissä ehdoissa ei poista tai rajoita sellaisia Fellow Bankn takuita tai vastuita menetyksistä, joita ei voi laillisesti poissulkea tai rajoittaa. Nic w niniejszych Warunkach nie wyłącza ani nie ogranicza takich gwarancji lub odpowiedzialności Fellow Bank za straty, które nie podlegają prawnie wyłączeniu lub ograniczeniu. Niektóre państwa nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji/warunków lub wyłączenia z odpowiedzialności lub ograniczenia odpowiedzialności w odniesieniu do strat lub szkód spowodowanych przez zaniedbania, naruszenia umowy, naruszenie zasad niebezpośrednich lub szkody przypadkowe lub wtórne. Klienta obejmują zatem tylko ograniczenia prawne państwa właściwego dla Klienta, a odpowiedzialność Fellow Bank ogranicza się do ustawowego minimum.

Klient rozumie i zgadza się, że korzystanie z usług odbywa się na własne ryzyko, a usługi są świadczone „takimi, jakie są one w danym momencie.” Klient jest odpowiedzialny za poprawność wprowadzonych danych oraz ich dokładność, adekwatność i aktualność. Klient odpowiada też za błędy pisowni i podobne błędy. Na przykład, jeśli niepoprawnie wprowadzony zostanie numer konta do zwrotu pieniędzy, Fellow Bank nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek wynikającą z tego stratę.

Fellow Bank nie gwarantuje, że: korzystanie z Usług spełni wymagania Klienta; że korzystanie z Usług przez Klienta będzie nieprzerwane, zabezpieczone lub bezbłędne lub że Usługa będzie dostępna do dyspozycji Klienta przez cały czas; że informacje, które Klient otrzyma w wyniku korzystania z Usług, będą dokładne lub wiarygodne; ani że niedociągnięcia w funkcjonalności lub działaniu programów oferowanych jako część Usługi zostaną naprawione. Klient odpowiedzialny jest za wszystkie materiały, które zostały pobrane lub w inny sposób otrzymane podczas korzystania z Usług przez Klienta. Oprócz tego Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za potencjalne uszkodzenie lub utratę danych spowodowane przez pobranie wspomnianych materiałów. Wszelkie porady lub informacje, które Klient otrzymuje od Fellow Bank lub od Usług lub za ich pośrednictwem, niezależnie od tego, czy są one w formie ustnej, czy pisemnej, nie stwarzają prawa do gwarancji, która nie została wymieniona w Warunkach.

Fellow Fiance odstępuje ponadto od wszelkich wyraźnych i dorozumianych gwarancji, a także od warunków mających zastosowanie do określonego celu oraz nienaruszalności, w tym, ale nie wyłącznie, do dorozumianych gwarancji i warunków handlowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Klient rozumie i zgadza się, że Fellow Bank i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, natychmiastowe lub wtórne szkody, które Klient może ponieść. Obejmuje to między innymi utratę zysku (niezależnie od tego, czy przyczyna utraty zysku była bezpośrednia, czy pośrednia), utratę reputacji lub wartości firmy, utratę danych, koszty nabycia produktów lub usług zastępczych, a także inne straty niematerialne; za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, które Klient może ponieść, w tym straty lub szkody wynikające z faktu, że Klient zawierzy kompletności, dokładności lub prawdziwości reklam pojawiających się w Usługach lub za szkody, które Klient może ponieść w wyniku związku lub transakcji handlowej między nim a reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy pojawiają się w Usługach; treść stworzona przez użytkownika jest niewystarczająca, niepoprawna, niekompletna lub przestarzała.

Fellow Bank wprowadza zmiany w Usługach lub trwale lub czasowo przerywa świadczenie Usług (lub ich części); Jeśli jakakolwiek treść lub informacje w Usłudze zostaną zniszczone, uszkodzone lub nie będą mogły zostać zapisane; Klient zaniedbuje przekazywania aktualnych informacji o koncie w celu przekazania lub zwrotu zainwestowanych aktywów; lub Klient zaniedbuje przechowywanie swojego hasła lub nazwy użytkownika w sposób bezpieczny i poufny.

Klient jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie działania związane z korzystaniem z Usługi, w tym, ale nie wyłącznie, za inwestycje dokonane za pośrednictwem Usługi. Udział w finansowaniu Osób i/lub Przedsiębiorstw jest wyłączną decyzją Klienta. Opublikowanie wniosku o finansowanie nie oznacza, że Fellow Bank poleca Klientowi ten konkretny przedmiot inwestycji lub że Fellow Bank uznaje, że przedmiot inwestycji jest dobrą inwestycją. Klient zapewnia, że podejmuje decyzję inwestycyjną wyłącznie na podstawie informacji przedstawionych w powiązaniu z wnioskiem o finansowanie na stronie internetowej.

Ciasteczka/pliki cookie

Serwis korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek, w celu ułatwienia korzystania ze stron, a także do monitorowania sposobów użytkowania strony i zachowań anonimowych użytkowników. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na urządzeniu podczas odwiedzania witryny. Pliki cookie przechowują informacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są strony internetowe i jak użytkownik z nich korzysta. Pliki cookie nie służą do identyfikacji tożsamości użytkownika.

Klient może swobodnie zarządzać plikami cookie i/lub je usuwać.

Zmiany w warunkach

Fellow Bank może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w Warunkach Ogólnych albo w Warunkach Usług. Po wprowadzeniu zmian, Fellow Bank udostępni nową wersję Warunków Ogólnych na portalu i/lub na swojej stronie internetowej.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Usług po zmianie Warunków Ogólnych lub Warunków Usług będzie uważane za zaakceptowanie zaktualizowanych Warunków Ogólnych lub Warunków Usług.

Ogólne warunki prawne

O ile nie uzgodniono inaczej, Warunki stanowią całość porozumienia pomiędzy Klientem a Fellow Bank i regulują korzystanie z Usług przez Klienta. Warunki w pełni zastępują wszelkie poprzednie umowy dotyczące Usług między Klientem a Fellow Bank.

Klient akceptuje, że Fellow Bank może wysyłać mu wiadomości, w tym powiadomienia o zmianach w Warunkach, e-mailem, telefonicznie lub pocztą lub dołączając powiadomienie do Usług.

Klient akceptuje, że w przypadku, gdy Fellow Bank nie spełni lub nie zastosuje prawa lub środka prawnego zawartego w Warunkach lub podanego w obowiązującym prawie, nie będzie to uważane za formalne zrzeczenie się praw przysługujących Fellow Bank, a wspomniane prawa i środki prawne będą nadal przysługiwać Fellow Bank.

Jeżeli właściwy sąd zdecyduje, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest nieważne, postanowienie może zostać usunięte z Warunków bez wpływu na pozostałe postanowienia Warunków. Pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w mocy i będą obowiązywać.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że spółki zależne Fellow Bank są uważane za beneficjentów niniejszych Warunków i że takie spółki zależne są uprawnione do powoływania się na zapis w Warunkach, który zapewnia im prawa, oraz do egzekwowania tego zapisu bezpośrednio w praktyce. Spółki inne niż wymienione spółki zależne jako osoby trzecie nie mogą być beneficjentami na podstawie Warunków. Warunki i relacje między Klientem a Fellow Finansów reguluje prawo fińskie, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyboru odpowiedniego prawa. Klient i Fellow Bank zgadzają się, że w kwestiach związanych z Warunkami będą podlegać wyłącznie sądom znajdującym się w Helsinkach w Finlandii. Klient zgadza się, że niezależnie od powyższego, Fellow Bank ma prawo ubiegać się o tymczasowe środki ochrony (lub odpowiednie pilne środki prawne) w dowolnej jurysdykcji.

Fellow Bank w swojej działalności pośredniczenia w udzielaniu pożyczek społecznościowych i crowdfundingu stosuje się do przepisów prawa fińskiego dotyczącego pożyczek społecznościowych oraz do dobrych praktyk w zakresie udzielania takich pożyczek. W działalności brokerskiej Fellow Bank przestrzega rozdziału 7 fińskiej ustawy o ochronie konsumentów.

Ostrzeżenie przed ryzykiem związanym z inwestycjami

Inwestowanie w pożyczki i weksle zawsze wiąże się z ryzykiem, takim jak utrata kapitału, niska płynność i niewypłacalność dłużnika. Przed rozpoczęciem inwestowania należy przeczytać niniejsze ostrzeżenie.

Zalecamy dokładne zbadanie przedmiotu inwestycji, podzielenie ryzyka poprzez dywersyfikację inwestycji na kilka obszarów inwestycyjnych, które reprezentują różne klasy ryzyka kredytowego, a także zrównoważenie portfela inwestycyjnego przez włączenie inwestycji o wyższej płynności.

Nigdy nie należy inwestować więcej, niż jest się gotowym stracić. Ryzyko powinno się ograniczać poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Ryzyka związane z pożyczkami wekslowymi

Spółka i/lub Osoba finansowana z weksli płaci miesięczne odsetki od inwestycji lub w ustalonych w umowie odstępach czasowych przez cały okres kredytowania, a po zakończeniu okresu pożyczki otrzymuje pożyczony kapitał w całości lub w miesięcznych ratach. Fellow Bank lub jakakolwiek strona nie jest w żadnych okolicznościach odpowiedzialna za wypłacalność finansowanego Przedsiębiorstwa lub Osoby, więc inwestor może utracić zainwestowany kapitał.

Przedsiębiorstwo i/lub Osoba, które mają być finansowane, niekoniecznie będą mogły utrzymywać wypłacalność przez cały okres kredytowania, więc możliwe jest, że nie będą w stanie spłacić swojego zadłużenia w oparciu o warunki Weksla. W najgorszym wypadku inwestor ma wówczas pozycję wierzyciela w upadłości i niekoniecznie będzie mógł odzyskać cały pożyczony kapitał. Przedsiębiorstwo i/lub Osoba, które mają zostać sfinansowane, mogą nie dysponować wystarczającą ilością aktywów do spłaty odsetek. Inwestor jest osobiście odpowiedzialny za swoją decyzję inwestycyjną i nikt nie zrekompensuje mu strat, jakie może ponieść w wyniku złych wyników Przedsiębiorstwa i/lub Osoby, które mają być finansowane.

Płynność oznacza wymienialność inwestycji na środki pieniężne. Pożyczki społecznościowe i crowdfunding udostępniane za pośrednictwem Usługi nie są papierami wartościowymi w sensie określonym w fińskiej ustawie o papierach wartościowych, lecz wekslami, które zostały wskazane w fińskiej ustawie o obligacjach. Weksle własne mogą być przekazywane, tj. sprzedawane innemu inwestorowi w ramach Usługi Fellow Bank. Chociaż istnieje rynek wtórny, nie oznacza to, że inwestorowi uda się przenieść weksle na innego inwestora w trakcie trwania okresu kredytowania.

Pożyczki wekslowe są zwykle niezabezpieczone. Oznacza to, że jeśli Przedsiębiorstwo stanie się niewypłacalne, żadne zabezpieczenie nie zapewni zainwestowanego kapitału ani niespłaconych odsetek, a inwestor może stracić zainwestowane środki. W przypadku niewypłacalności, zabezpieczone wierzytelności i inne preferencyjne roszczenia są płatne przed niezabezpieczonymi, a w kolejności pierwszeństwa wierzycieli posiadacz niezabezpieczonego weksla znajduje się na najsłabszej pozycji.

Inwestor ponosi też ryzyko przedwczesnej spłaty długu. Przedsiębiorstwo i/lub Osoba, które mają być finansowane, mogą zwrócić pożyczony kapitał w dowolnym momencie przed upływem okresu pożyczki, a inwestor nie może temu zapobiec. Oprocentowanie kredytu jest zawsze ustalane z góry, a zmiany zachodzące w ogólnych stopach procentowych nie mają wpływu na jego wysokość.

Ryzyko walutowe oznacza wpływ wahań wartości waluty na wartość inwestycji. Przy inwestycjach w walucie innej niż euro inwestor jest narażony na ryzyko walutowe. Ponadto, w zależności od metody płatności, bank Klienta może pobierać opłatę za wymianę waluty zgodnie z własnym cennikiem.

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Niniejsza umowa podlega prawu fińskiemu. Jeżeli sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy nie uda się rozwiązać w drodze negocjacji między stronami, rozstrzygane są one w Finlandii, a spory rozpatrywane są w sądzie okręgowym w Helsinkach.