Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Fellow Bank Plc i Fellow Finance Polska sp. z o.o.

1. Cel Regulaminu

- Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej www.fellowfinance.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

- W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych Ustaw.

- Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Spółki treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

2. Postanowienia Ogólne

- Spółka ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

- Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

- Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.fellowfinance.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

- Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

- Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.

3. Definicje

- Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie:

- Biuro Obsługi Klienta – pracownicy działu obsługi Klienta uprawnieni do kontaktu i obsługi Użytkownika w imieniu Spółki;

- Dyspozycja – zlecenie Usług złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu;

- Hasło – ciąg znaków numerycznych lub alfa-numerycznych ustanowiony przez Użytkownika, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika;

- Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnych, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgłaszająca wolę zawarcia Umowy Pożyczki;

- Login – adres e-mail Klienta;

- Profil – indywidualne dla każdego Użytkownika konto internetowe w Serwisie założone z chwilą prawidłowego wypełnienia pierwszego Wniosku o Pożyczkę; zalogowanie na Koncie umożliwia dokonywanie Dyspozycji przez Użytkownika;

- Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

- Serwis – system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie www.fellowfinance.pl, służących Użytkownikowi do korzystania z Usług;

- Spółka – FELLOW FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 3 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576864, nr NIP: 7010508554, REGON: 362560885, kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł;

- Umowa Pożyczki –Umowa Pożyczki, na podstawie której Fellow Bank na wniosek Klienta zobowiązuje się do udzielania Klientowi Pożyczek na zasadach określonych w tej umowie;

- Usługa– usługa świadczona przez Spółkę drogą elektroniczną, której zakres zdefiniowany jest w Umowie Pożyczki  w punkcie 3 jako ‘Serwis Internetowy Fellow Banku’;

- Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) ;

- Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub prawną, Klienta, korzystającego z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

4. Zakres Usług

- Spółka świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

- Założenie Profilu Klienta z jednoczesnym złożeniem pierwszego Wniosku o Pożyczkę;

- Złożenie kolejnych Wniosków o Pożyczkę;

- Wprowadzenie oraz aktualizacja danych osobowych;

- Wysłanie wiadomości lub zapytania do Spółki;

- Podgląd aktualnego stanu zadłużenia Klienta;

- Podgląd listy pożyczek udzielonych Klientowi oraz ich statusu.

5. Elementy bezpieczeństwa wdrożone przez Spółkę

- Zalogowanie na Profilu Klienta wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie wprowadzonego Loginu i Hasła.

- Hasło jest ciągiem znaków numerycznych lub alfa-numerycznych i składa się co najmniej z 8 znaków, w tym co najmniej jednej cyfry jednego znaku specjalnego.

- Świadczenie Usług w odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (strony internetowe rozpoczynające się od https://, tj. szyfrowana wersja protokołu HTTP), dzięki któremu nie ma możliwości przejęcie czy zmiany danych przesyłanych w ramach szyfrowanego połączenia.

6. Warunki techniczne świadczenia usług

- W celu prawidłowego korzystania z Profilu Klienta i Serwisu dostarczanego przez Spółkę konieczne jest korzystanie z JavaScript i Cookies.

- Zaleca się, by komputer, z którego Użytkownik loguje się na Profil Klienta, był wyposażony w legalne oprogramowanie, posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall.

- Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim.

- Używanie starych wersji oprogramowania jest niebezpieczne.

- Wyłączenie obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Cookies przez Użytkownika.

7. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy

- Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Spółkę z Użytkownikiem Umowy. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony internetowej www.fellowfinance.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych postanowień Umowy, które dotyczą świadczenia Usług drogą elektroniczną.

- Użytkownik zawierający Umowę Pożyczki składa oraz wyraża zgodę na złożenie mu przez innego Użytkownika oświadczenia woli w postaci elektronicznej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji Serwisu, w oparciu o wzór takiej umowy udostępniany w Serwisie.

- Umowa Pożyczki jest zawierana pomiędzy stronami drogą elektroniczną i nie wymaga odręcznego podpisu stron. Umowa jest ważna od momentu zawarcia w Serwisie i nie wymaga drukowania, podpisywania i wysyłania w formie papierowej. Strony otrzymują potwierdzenie zawarcia Umowy za pośrednictwem e-maila.

- Umowa Pożyczki zostaje rozwiązana lub wygasa w przypadkach w niej określonych. Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług drogą elektroniczną najpóźniej z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Pożyczki.

8. Przetwarzanie danych osobowych

- Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) i Ustawą.

- Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług udostępnianych przez Serwis, a Spółka jest administratorem tych danych. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

- Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym Loginu lub Hasła.

- Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu w Serwisie uważa się za dokonane przez Użytkownika.

- Spółka oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.

9. Reklamacje

- Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

- Reklamacje należy składać drogą mailową lub pisemnie.

- Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

- Oznaczenie Użytkownika (podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail lub adresu zamieszkania, oraz numeru PESEL);

- Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

- Spółka dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Użytkownika składającego reklamacje, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

- Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej.

10. Postanowienia końcowe

- Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

- Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Spółki. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Spółki, Spółka ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

- Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

- Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.

- O zmianie Regulaminu Spółka powiadamia Klientow na stronie internetowej Spółki, gdzie Regulamin jest również zamieszczany.

- W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu.

- Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, który nie zrezygnuje z Usługi świadczonej przez Spółkę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. Rezygnacja z Usługi następuje poprzez skontaktowaniem sie z obsługą klienta przez e-mail.

- Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.