Przechowywanie środków klientów

Poniżej przedstawiono informacje o tym, jak Fellow Bank Plc przechowuje środki klientów na zarządzanych przez siebie rachunkach bankowych w bankach fińskich. Przez środki klientów należy rozumieć środki pieniężne klientów w usłudze Fellow Bank.

W ramach swojej działalności Fellow Bank Plc stale utrzymuje ścisły rozdział między własnymi środkami a środkami klientów. Przechowywanie środków pieniężnych na rachunkach środków klientów Fellow Bank i dysponowanie nimi zorganizowane jest w sposób bezpieczny i godny zaufania. System księgowy i zarządzania relacjami z klientami Fellow Bank Plc zapewnia możliwość odróżnienia w dowolnym momencie środków klienta od własnych środków spółki i od środków innych klientów. Fellow Bank ewidencjonuje zarazem w swoim systemie zarządzania relacjami z klientami inwestycje w pożyczki społecznościowe poczynione przez swoich klientów, jak również dane o związanych z tymi inwestycjami środkach pieniężnych oraz o tym, kto jest drugą stroną takich transakcji, czyli pożyczkobiorcą. Środki klientów i transakcje ich dotyczące można monitorować w sposób ciągły i wiarygodny, zarówno w całości, jak i oddzielnie dla każdego z klientów w usłudze Fellow Bank.

Środki pieniężne klientów

Przez środki pieniężne należy rozumieć środki pieniężne klientów na zarządzanych przez Fellow Bank rachunkach bankowych, przeznaczone na inwestycje w pożyczki społecznościowe, jak również otrzymane przez klientów m.in. odsetki i części kapitałowe rat pożyczek oraz inne płatności otrzymane na podstawie środków klienta.

Środki pieniężne klientów Fellow Bank przechowywane są w imieniu klientów na zarządzanych przez Fellow Bank rachunkach bankowych na środki klientów. Rachunki środków klientów prowadzone są przez siedem różnych banków komercyjnych. Wszystkie wspomniane banki podlegają nadzorowi publicznemu i są bądź przedsiębiorstwami fińskimi, bądź instytucjami kredytowymi, które uzyskały licencję w innym państwie członkowskim UE i są uprawnione do przyjmowania depozytów w Finlandii. Przypisywanie środków do poszczególnych klientów dokonywane jest w systemach Fellow Bank. Uzgadnianie danych o stanie rachunków pomiędzy systemami Fellow Bank a rachunkami środków klientów dokonywane jest codziennie. Salda kont poszczególnych klientów uaktualniane są również w usłudze Fellow Bank, gdzie klienci mogą na bieżąco śledzić stan swoich środków.

Rachunki środków klientów są zarówno w bankach, jak i w księgach rachunkowych Fellow Bank w pełni odrębne od rachunków na środki własne spółki przez nadanie im odmiennych nazw. Środki poszczególnych klientów pozostają do nich przypisane za pośrednictwem własnych systemów Fellow Bank. W ten sposób środki każdego klienta pozostają odrębne od środków własnych Fellow Bank Plc i od środków pieniężnych pozostałych klientów.

Nadzór

Fellow Bank Plc posiada licencję instytucji płatniczej uzyskaną od fińskiej komisji nadzoru finansowego (Finanssivalvonta). Na jej podstawie spółka ma prawo świadczyć usługi zgodnie z przepisami dotyczącymi usług płatniczych, np. prowadzić rachunki płatnicze dla klientów, wykonywać transakcje płatnicze klientów, przyjmować środki pieniężne klientów oraz pośredniczyć w udzielaniu pożyczek społecznościowych i w crowdfundingu.

"Fellow Bank" jest zarejestrowanym znakiem towarowym powstałej w 2013 r. spółki Fellow Bank Plc z siedzibą w Helsinkach (Finlandia).