Polityka prywatności

Fellow Finance dokłada wszelkich starań, by zapewnić poszanowanie twoich praw jako osoby fizycznej i ochronę twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób Fellow Finance zbiera, wykorzystuje, przechowuje i udostępnia dane osobowe. Administratorem danych osobowych w ramach grupy Fellow Finance jest Fellow Finance Oyj i/lub ta spółka z grupy, z którą nawiązujesz relacje. Informacje o administratorach danych dostępne są na naszych stronach internetowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Fellow Finance z wielu powodów. W niniejszej polityce zwroty w drugiej osobie ("ty", "twoje") odnoszą się do klientów, potencjalnych klientów, pracowników naszych klientów i innych interesariuszy, takich jak beneficjenci rzeczywiści, uprawnieni przedstawiciele i członkowie zarządu.

1. Jakie dane osobowe są zbierane przez Fellow Finance

Dane osobowe zbieramy zazwyczaj bezpośrednio od ciebie lub pozyskujemy na podstawie twojego korzystania z produktów i usług Fellow Finance. Niekiedy potrzebujemy dodatkowych informacji w celu aktualizacji danych lub sprawdzenia poprawności pozyskanych danych.

Zbierane przez nas dane osobowe można przypisać do następujących kategorii:
Dane identyfikacyjne

Dane osobowe, które możemy uzyskać od ciebie:

Część danych zbieranych przez Fellow Finance pochodzi bezpośrednio od ciebie. Na przykład nowi klienci podają nam imię i nazwisko, PESEL, adres email, numer telefonu, a także informacje o dochodach i zadłużeniu, co umożliwia nam zaoferowanie klientowi danego produktu lub usługi. Zbieramy również dane za pośrednictwem naszych kanałów komunikacji elektronicznej z przesłanych nam wiadomości, np. recenzji, próśb i zapytań. Rozmowy telefoniczne oraz przez wiadomości tekstowe (czat) mogą również być przez nas nagrywane i zapisywane dla potwierdzenia dyspozycji klientów lub w celach dokumentacyjnych, rozwojowych i kontroli jakości. Ze względów bezpieczeństwa możemy korzystać w naszych biurach z kamer monitoringu.

Dane osobowe, które możemy zbierać od stron trzecich

2. W jaki sposób Fellow Finance może przetwarzać twoje dane osobowe i zgodnie z jaką podstawą prawną

Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych i zobowiązań umownych oraz by móc przedstawiać ci oferty i świadczyć usługi.

Zawieranie i obsługa umów o produkty i usługi (wykonywanie umowy)

Głównym celem przetwarzania przez nas danych osobowych jest zbieranie, organizowanie i weryfikacja danych osobowych przed sporządzeniem oferty i umowy, jak również dokumentowanie, obsługa i wypełnianie zobowiązań umownych.

Przykłady działań stanowiących wykonywanie umowy:

Wypełnianie wymogów i zobowiązań wynikających z ustaw, przepisów wykonawczych, decyzji organów administracji publicznej i organów nadzoru (zobowiązania prawne)

Poza koniecznością wykonania zobowiązań umownych, przetwarzania danych osobowych wymaga od nas również wypełnianie zobowiązań wynikających z ustaw, przepisów wykonawczych i decyzji organów administracji publicznej.

Przykłady zobowiązań prawnych, które wymagają przetwarzania danych osobowych:

Analiza marketingowa, produktu i klienta (uzasadniony interes)

Dane osobowe są przetwarzane również w kontekście analiz marketingowych, produktu i klienta. Na przetwarzaniu tych danych oparte są działania marketingowe, a także rozwój i testowanie procesów, systemów i działalności operacyjnej. Do tej kategorii można zaliczyć również profilowanie (szczegóły poniżej).

Fellow Finance ma uzasadniony interes w stosowaniu profilowania, na przykład dla celów marketingowej analizy klienta, lub też w celu wykrywania oszustw poprzez monitorowanie transakcji na rachunku.

Zgody

W pewnych sytuacjach prosimy cię o zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, np. w związku z przetwarzaniem danych o transakcjach płatniczych dla celów marketingowych lub ze względu na przetwarzanie danych szczególnego rodzaju. Treść zgody będzie zawierać informacje o sposobie przetwarzania danego rodzaju danych. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz również prawo ją wycofać.

3. Automatyczne podejmowanie decyzj

W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać automatyczne podejmowanie decyzji, np. w procesie automatycznego pośrednictwa kredytowego i przyznawania pożyczek drogą elektroniczną, jeśli jest to dopuszczalne prawnie, jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę

lub jeśli jest to niezbędne do wykonywania postanowień umowy. Możesz zawsze zażądać manualnego podjęcia decyzji zamiast automatycznego, wyrazić swoją opinię lub zakwestionować decyzję opartą wyłącznie na przetwarzaniu automatycznym, w tym na profilowaniu, jeśli decyzja taka rodzi dla ciebie skutki prawne lub znacząco dotyka cię w podobny sposób.

4. Komu Fellow Finance może przekazać twoje dane osobowe

Możemy przekazać twoje dane osobowe innym podmiotom takim jak władze, spółki z grupy kapitałowej Fellow Finance, dostawcom produktów i usług, podmiotom obsługującym płatności i naszym partnerom biznesowym. Zanim przekażemy dane, zawsze upewniamy się, że spełnione są stosowne wymogi poufności. Oferowanie usług i wykonywanie umów wymaga przekazywania twoich danych osobowych. Na przykład jeśli zlecisz nam wykonanie przelewu na konto, musimy przekazać stronie trzeciej stosowne dane niezbędne do przelania środków.

Strony trzecie i spółki z grupy Fellow Finance

W celu potwierdzenia tożsamości klienta, wykonywania zleceń i postanowień umownych, przekazujemy niezbędne dane do przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy, co umożliwia nam świadczenie usług, na przykład przelewów. Usługi te obejmują m. in. bezpieczną weryfikację tożsamości w poszczególnych krajach i rozwiązania pozwalające na identyfikację stron transakcji w systemie finansowym, np. nadawcy i odbiorcy przelewu.

Przekazujemy dane również władzom w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Do wspomnianych władz zaliczają się również organy podatkowe, organy egzekucyjne, policja i instytucje nadzoru w poszczególnych krajach. Dane przekazywane są również w obrębie grupy kapitałowej Fellow Finance, jak również zewnętrznym partnerom biznesowym (bankom współpracującym, partnerom sprzedażowym i zakładom ubezpieczeń oferującym ubezpieczenie spłaty pożyczki) na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody lub zgodnie z wymogami prawnymi. Możemy również przekazywać twoje dane innym zakładom ubezpieczeń, zakładom świadczącym reasekurację oraz funduszom emerytalnym, by móc świadczyć nasze usługi.

5. W jaki sposób Fellow Finance chroni dane osobowe

Ochrona danych osobowych jest jednym z filarów naszej działalności. Wykorzystujemy w tym celu stosowne techniczne, organizacyjne i administracyjne środki bezpieczeństwa, za pomocą których chronimy wszelkie powierzone nam dane przed utratą, nadużyciem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem.

6. Twoje prawa w zakresie ochrony prywatności

Jako osoba, której dane dotyczą, masz w stosunku do swoich przechowywanych przez Felow Finance danych prawo:

7. Pliki cookies

Fellow Finance zbiera, przetwarza i analizuje dane dotyczące korzystania z naszych serwisów internetowych. Dane o ruchu sieciowym to dane o odwiedzających strony internetowe oraz dane przetwarzane w sieciach telekomunikacyjnych dla celów wysyłki, rozpowszechniania i udostępniania wiadomości.

Korzystanie z plików cookies (ciasteczek) i podobnych technologii umożliwia nam oferowanie ci produktów i usług, udostępnianie bezpiecznego środowiska sieciowego, przeprowadzanie działań marketingowych i ulepszanie doświadczenia klienta w sieci, analizę tego, jak używane są nasze strony, a także dostarczanie ci możliwie interesujących treści. Dane nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzających stronę z wyjątkiem klientów usługi sieciowej Fellow Finance. Możesz ustawić lub zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej tak, by akceptowała lub nie akceptowała plików cookies. Jeśli zdecydujesz się nie akceptować plików cookies, wciąż możesz przeglądać nasze strony i korzystać z niektórych usług, jednakże wybór ten może znacząco ograniczyć funkcjonalność stron i usług. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć w stopce serwisu internetowego Fellow Finance.

8. Jak długo Fellow Finance przechowuje dane osobowe

Przechowujemy twoje dane osobowe tak długo, jak są potrzebne dla celów, dla których były pierwotnie zebrane i przetwarzane lub tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa. Przechowujemy zatem twoje dane tak długo, jak są one potrzebne dla wykonywania postanowień umownych i zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi okresu przechowywania danych. W przypadkach, w których przechowujemy dane dla celów innych niż wykonywanie postanowień umownych, takich jak zapobieganie praniu brudnych pieniędzy, prowadzenie ksiąg czy wypełnianie wymogów kapitałowych zgodnie z wymogami nadzoru finansowego, przechowujemy dane tylko, jeśli jest to konieczne i/lub dla danego celu ma stosowną podstawę prawną.

Wymogi dotyczące przechowywania danych różnią się w ramach grupy Fellow Finance w zależności od prawa miejscowego obowiązującego w danym kraju.

Poniższe przykłady mają charakter wyłącznie poglądowy, okresy przechowywania danych mogą różnić się w zależności od kraju.

9. W jaki sposób wprowadzane będą zmiany w niniejszej Polityce prywatności i zasadach wykorzystywania plików cookies

Nieustannie rozwijamy i ulepszamy nasze usługi, produkty i serwisy internetowe, przez co od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Fellow Finance nie ograniczy twoich praw przedstawionych w niniejszej Polityce prywatności lub przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w danym państwie, w którym prowadzimy działalność. Należy co pewien czas zapoznawać się ponownie z niniejszą Polityką prywatności, by uzyskać aktualne informacje o ewentualnych zmianach.

10. Kontakt z Fellow Finance lub z organem ochrony danych

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki prywatności, możesz w ich sprawie skontaktować się z obsługą klienta Fellow Finance. Co więcej, w Fellow Finance powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem bok@fellowfinance.pl, lub też listownie, pod adresem: Biuro ochrony danych osobowych Grupy Fellow Finance, ul. Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki, Finlandia.

Możesz również złożyć skargę lub skontaktować się z organem ochrony danych w dowolnym z krajów, w którym Fellow Finance oferuje produkty lub świadczy usługi.