POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.FELLOWFINANCE.PL

Fellow Finance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Grunwaldzka 472D 80-309 Gdańsk, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000576864, NIP 7010508554, REGON 362560885, i z kapitałem zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, będącą właścicielem i operatorem serwisu www.fellowfinance.pl, która jest Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.fellowfinance.pl

DANE KONTAKTOWE

Z Administratorem można kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail bok@fellowfinance.pl, pod numerem telefonu 22 397 51 15 lub pisemnie na adres siedziby spółki Fellow Finance Polska sp. z o.o. wskazany powyżej.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe Pożyczkobiorców (osób posiadających w serwisie profil Pożyczkobiorcy), będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. umożliwienia Pożyczkobiorcom korzystania z Serwisu www.fellowfinance.pl i świadczonych za jego pośrednictwem usług (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. udzielenia odpowiedzi na wniosek o pożyczkę złożony za pośrednictwem serwisu fellowfinance.pl, a w konsekwencji w celach weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, przeprowadzenia analizy jego zdolności kredytowej, przedstawienia ofert pożyczki adekwatnych do sytuacji Pożyczkobiorcy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. realizacji umów zawartych z Pożyczkobiorcą, a w szczególności wypłaty pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy, przyjmowania spłaty pożyczki, dokonywania rozliczeń pożyczki (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. weryfikacji, czy osoba korzystająca z usług Serwisu, a w szczególności Pożyczkobiorca, spełnia warunki wymagane przez Regulamin świadczenia usług i działa zgodnie z przepisami prawa (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  5. administracji podatkowo - księgowej (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. rozpatrywania ewentualnych reklamacji i roszczeń (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. archiwizacyjnych, prowadzenia audytów wewnętrznych, pozostałych badań statystycznych, historycznych lub naukowych, doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz Administratorów danych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  8. Marketingu produktów własnych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym wypadku uzasadnionym interesem Administratorów danych jest marketing produktów własnych).
 2. Dane osobowe Inwestorów (osób posiadających w serwisie profil Inwestora) będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. umożliwienia Inwestorom korzystania z Serwisu www.fellowfinance.pl i świadczonych za jego pośrednictwem usług (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. zbierania i udostępniania informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych zawarciem umowy pożyczki (Pożyczkobiorców) i przekazywaniu tych informacji Inwestorom celem rozpoznania wniosku o udzielenie pożyczki (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. umożliwienia kontaktu ze strony Administratorów Danych w celach związanych z zawarciem umowy pożyczki między Użytkownikiem a Inwestorem– art. 6 ust 1 pkt b RODO.
  4. kontaktu z Inwestorem w celach związanych z wyborem oferty pożyczki dla Użytkownika, ewentualnego zawarcia umowy,– na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
  5. realizacji umów zawartych między Użytkownikiem a Inwestorem m.in.: wypłata pożyczki, przyjmowanie spłaty pożyczki, rozliczania pożyczki (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  6. administracji podatkowo - księgowej (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  7. rozpatrywania ewentualnych reklamacji i roszczeń (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. archiwizacyjnych, prowadzenia audytów wewnętrznych, pozostałych badań statystycznych, historycznych lub naukowych, doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz Administratorów danych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  9. Marketingu produktów własnych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym wypadku uzasadnionym interesem Administratorów jest marketing produktów własnych).

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH:

 1. Dane osobowe Pożyczkobiorców (osób posiadających w serwisie profil Pożyczkobiorcy), są przetwarzane przez Administratora w zakresie:
  1. dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię, drugie imię (jeśli istnieje), nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, stan cywilny, wykształcenie, liczbę osób na utrzymaniu.
  2. dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i adres zameldowania;
  3. informacje o dochodach i zatrudnieniu: rodzaj dochodu, miesięczny dochód, miesięczne wydatki, wysokość miesięcznych zobowiązań, status zawodowy, rodzaj, formę zatrudnienia i stanowisko, nazwę pracodawcy, okres trwania zatrudnienia.
  4. Inne dane: informacje o posiadaniu karty kredytowej.
  Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Administratora.
 2. Dane osobowe Inwestorów (osób posiadających w serwisie profil Inwestora), są przetwarzane przez Administratorów Danych w zakresie:
  1. dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię, drugie imię (jeśli istnieje), nazwisko, numer PESEL, numer rachunku bankowego.
  2. dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania;
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Administratorów Danych. Dane pozyskiwane są od Inwestora w toku procesu wnioskowania o otwarcie rachunku Inwestora.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZETWARZANE

Dane osobowe Pożyczkobiorców i Inwestorów będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli, a w szczególności:

 1. w celu świadczenia Usług - przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. w celu realizacji umów zawartych z Pożyczkobiorcą i/lub z Inwestorem bądź umów zawartych między Pożyczkobiorcą i Inwestorem (reprezentowanym przez przedstawiciela będącego administratorem danych) – przez okres trwania umowy lub do czasu wygaśnięcia związanych z nią roszczeń.
 3. w celach podatkowo- księgowych przez okres 5 lat od końca roku obrotowego, w którym zakończono świadczenie Usług;
 4. w celu rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 5. w celach archiwizacyjnych, prowadzenia audytów wewnętrznych, pozostałych badań statystycznych, historycznych lub naukowych, doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone jest na rzecz Usługodawcy – przez okres 5 lat od dnia świadczenia Usług na rzecz Pożyczkobiorcy i/lub Inwestora.
 6. marketingu bezpośredniego; przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – do czasu odwołania udzielonej zgody.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Dane osobowe zbieramy od osób, których dane dotyczą.

DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIAZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną i korzystanie z usług Serwisu.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, a zgoda może być odwołana w każdym czasie.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych przetwarzanych przez Administratora Danych mogą mieć podmioty realizujące dla Administratora usługi analityczne, programistyczne, usługi księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., dostawcy przestrzeni dyskowej w chmurze, dostawcy usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych i telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację z Administratorem Danych.

Dane osobowe udostępniane są przez Administratora spółce Fellow Bank Plc z siedzibą w Helsinkach, Pursimiehenkatu 4 A, 00150 HELSINKI, Finlandia (FI 25687822)– któremu Administrator powierza dane, którzy złożyli wniosek o pożyczkę, w celu rozpoznania wniosku i realizacji umowy zawartej między Użytkownikiem a Inwestorem tj. zbadania zdolności kredytowej, dokonania wypłaty pożyczki, rozliczenia wpłacanych środków.

Dane osobowe Pożyczkobiorców będą również przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych w celu świadczenia Usług, tj.: do Inwestorów w celu kontaktu i przedstawienia oferty zawarcia umowy pożyczki, oraz zawarcia umowy pożyczki między Pożyczkobiorcą a Inwestorem oraz w celu realizacji umowy zawartej między stronami.

Dane Inwestorów będą przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych w celu świadczenia Usług, tj.: do Pożyczkobiorców w celu kontaktu oraz zawarcia umowy pożyczki między Pożyczkobiorcą a Inwestorem oraz w celu realizacji umowy zawartej między stronami.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH ORAZ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Dane Pożyczkobiorców i Inwestorów będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie.

Z uwagi na konieczność analizy wniosku o pożyczkę złożonego przez Pożyczkobiorcę i dopasowanie go do oferty jednego z Inwestorów (w celu zawarcia między stronami umowy) Administrator Danych dokonuje automatycznego przetwarzania – profilowania w rozumieniu RODO polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, wiarygodności oraz zachowania tej osoby. Profilowanie Pożyczkobiorcy jest niezbędne do właściwej oceny ryzyka zawarcia lub wykonania umowy między Pożyczkobiorcą a Inwestorem.

W celu prowadzenia działań marketingowych profilujemy dane tak, aby jak najlepiej dopasować komunikację marketingową do potrzeb osoby, do której komunikacja będzie wysyłana, w tym staramy dopasować określoną ofertę produktów i usług. Oceniamy preferencje na podstawie danych zbieranych automatycznie (rejestrowanych i przechowywanych)  za pośrednictwem plików cookies i wynikających z aktywności na naszych stronach internetowych.

Osobie, której dane są przetwarzane w sposób automatyczny, w każdym przypadku przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem), prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora) wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usług.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane są przetwarzane może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

Osobie, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Serwisu w zakładce Polityka Prywatności. W miarę możliwości będziemy również informować użytkowników serwisu o zmianach przy pomocy środków kontaktu, które zostały podane przez te osoby podczas korzystania z poszczególnych usług.

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron WWW w serwisie www.fellowfinance.pl