Ogólne warunki finansowania należności z faktur

1. Definicje

Rachunek środków klientów: rachunek bankowy w Finlandii do obsługi operacji finansowych związanych ze stosunkiem zobowiązaniowym

Dłużnik: przedsiębiorca, który podpisał umowę o finansowanie należności i zaakceptował jej warunki.

Wierzyciel: strona lub strony udzielające finansowania należności, reprezentowane przez Fellow Finance Oyj.

Dług: określona w Umowie o finansowanie należności lub w treści weksla kwota pieniędzy pożyczona Dłużnikowi przez Wierzycieli.

Nabywca: kontrahent Dłużnika, którego zobowiązania wobec Dłużnika są przedmiotem finansowania.

Prowizja: opłata jednorazowa potrącana z kwoty brutto należności przy wypłacie udzielanego Dłużnikowi finansowania.

Należność: przekazana przez Dłużnika do Fellow Finance bezsporna należność w walucie euro, wobec której zobowiązany wyraził zgodę na wystawienie faktury, a której fakturowanie obsługuje Fellow Finance Oyj na podstawie niniejszej umowy, przekazując fakturę kontrahentowi Dłużnika, wykazywana w bilansie Dłużnika jako należność handlowa do momentu jej spłaty.

Wypłata: wypłacana przez Fellow Finance Oyj całkowita kwota brutto przekazanej należności pomniejszona o prowizje i opłaty.

Ryzyko kredytowe: ryzyko związane ze sfinansowaną należnością Dłużnika, która pozostaje w jego bilansie mimo, że jest przedmiotem finansowania należności.

2. Warunki konieczne dla zastosowania finansowania należności

Dla skorzystania z usługi finansowania faktur i z finansowania należności konieczne jest dostarczenie do Fellow Finance jako Przedstawiciela Wierzycieli, lub otrzymanie przez Fellow Finance w inny sposób, aktualnego odpisu z rejestru handlowego i statutu Dłużnika, a na żądanie również decyzję właściwego organu Dłużnika o uznaniu Długu, niezbędne upoważnienia i dotyczące ich wyjaśnienia wymagane przez Przedstawiciela. Zawarcie umowy o finansowanie należności w momencie zaoferowania przez Wierzycieli sfinansowania faktury opiera się o przekazane im przez Dłużnika informacje, między innymi o sytuacji ekonomicznej Dłużnika, jego rentowności i strukturze właścicielskiej. Czynniki te wywierają decydujący wpływ na decyzje Wierzycieli o przyznaniu finansowania faktury. Dłużnik zapewnia, że posiada uprawnienie i upoważnienie do podjęcia zobowiązań zgodnych z warunkami Długu oraz że wszelkie decyzje i inne działania niezbędne do wypełnienia warunków Długu zostały podjęte prawidłowo.

3. Prowizja

Uzależnioną od należności prowizję nalicza się od całkowitej kwoty brutto należności. Prowizja jest jednorazową, zryczałtowaną opłatą, o którą pomniejszana jest całkowita kwota brutto faktury w momencie wypłaty. Kwota prowizji jest ustalana na podstawie ofert wierzycieli podczas finansowania należności w usłudze finansowania faktur Fellow Finance.

4. Odsetki za opóźnienie

Jeśli nabywca nie ureguluje zobowiązania tak, by finansowana należność podlegająca finansowaniu wpłynęła na konto środków klientów Przedstawiciela najpóźniej w jej terminie wymagalności, Dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Fellow Finance odsetek za opóźnienie w wysokości 15% w stosunku rocznym od kwoty przeterminowanej należności za okres od terminu wymagalności do dnia, w którym spłata zostanie zaksięgowana na wyżej wymienionym rachunku bankowym. Jeżeli odsetki za opóźnienie wyznaczone zgodnie z powyższymi zapisami są niższe niż odsetki od Długu należne za okres poprzedzający termin jego wymagalności, przez okres maksymalnie stu osiemdziesięciu dni odkąd całość długu stała się wymagalna odsetki za zwłokę są naliczane na tej samej podstawie i według tej samej stopy procentowej, co przed terminem zapadalności. Jeśli sąd wyda orzeczenie dotyczące Długu przed upływem wspomnianego powyżej okresu, odsetki zostaną naliczone na tej samej podstawie co przed terminem wymagalności za okres do wydania orzeczenia.

4.1. Regres

Jeśli należność pozostaje nieuregulowana 14 dni od upływu terminu wymagalności, Dłużnik przyznaje Przedstawicielowi prawo przekształcenia wartości nominalnej należności wraz z kwotą odsetek za opóźnienie i opłatami w pożyczkę wekslową z harmonogramem spłat. Przedstawiciel będzie miał również prawo żądać od Dłużnika natychmiastowej spłaty przeterminowanej należności wraz z odsetkami za opóźnienie i opłatami. Jeżeli Nabywca spłaci sfinansowaną należność bezpośrednio na rachunek bankowy Dłużnika, Dłużnik zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić kwotę równą wartości nominalnej należności na rachunek środków klientów Przedstawiciela.

5. Opłaty, koszty i inne płatności

Dłużnik jest zobowiązany zapłacić Przedstawicielowi opłaty i prowizje zgodnie z Umową i z cennikiem usługi. Dłużnik upoważnia Przedstawiciela do potrącenia w momencie wypłaty z kwoty wypłaty uzależnionej od należności prowizji i opłaty. Dłużnik jest zobowiązany pokryć Wierzycielom i Przedstawicielowi koszty i opłaty wynikłe z windykacji Należności, prowizji od niej, odsetek za opóźnienie i opłat związanych z zarządzaniem Należnością.

6. Przedterminowa spłata

Dłużnik ma prawo spłacić Należność przedterminowo w dowolnym momencie w całości lub w częściach bez dodatkowych opłat. Dłużnik jest wówczas zobowiązany do uregulowania wszystkich zobowiązań płatniczych wynikłych z określonego w niniejszej umowie stosunku zobowiązaniowego, w tym do uiszczenia opłat zgodnych z cennikiem usługi, w terminie płatności lub na żądanie.

7. Zobowiązanie Dłużnika do przekazywania informacji

Dłużnik jest zobowiązany przekazać przedstawicielowi: - zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Dłużnika i, jeśli Dłużnikiem jest grupa przedsiębiorstw, całej grupy, wraz z załącznikami, niezwłocznie po jego sporządzeniu, nie później jednak niż w przeciągu 30 dni od wymaganego prawem terminu jego sporządzenia; - dokumenty i inne informacje konieczne w danym momencie dla przestrzegania przepisów KYC (poznaj swojego klienta), niezwłocznie na prośbę Przedstawiciela; - niezwłocznie informacje o zmianie nazwy, adresu i innych danych kontaktowych; - informacje o zmianach mających kluczowy wpływ na działalność gospodarczą Dłużnika (np. zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa lub obszaru działalności, zaprzestanie prowadzenia działalności, znaczące poszerzenie lub ograniczenie działalności, zasadnicza zmiana struktury właścicielskiej Dłużnika, działania windykacyjne prowadzone prowadzone wobec Dłużnika, wniosek o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego), z wyprzedzeniem lub najpóźniej w momencie zajścia zmiany; - inne informacje o sytuacji ekonomicznej lub działalności gospodarczej Dłużnika lub jego grupy przedsiębiorstw, niezbędne Wierzycielom z punktu widzenia stosunku zobowiązaniowego. Dłużnik zapewnia, że podane przez niego informacje są poprawne i zgodne z prawdą. Dłużnik sam odpowiada za poprawność i prawdziwość podanych przez siebie informacji. Przedstawiciel przekazuje otrzymane od Dłużnika informacje do swojego Serwisu internetowego co do zasady w formie niezmienionej i nie odpowiada za ich poprawność ani prawdziwość. Ani Wierzyciele, ani Przedstawiciel nie odpowiadają za błędy w danych we wniosku, w Umowie o finansowanie należności lub w Wekslu i za wynikłe z błędów opóźnienia. Dane adresowe podane przez Dłużnika muszą zgadzać się z dostępnymi w publicznych rejestrach. Wierzycielom i Fellow Finance jako ich przedstawicielowi przysługuje prawo sprawdzenia, czy podany przez Dłużnika numer telefonu jest poprawny i używany przez Dłużnika. Przedstawiciel ma prawo obciążyć Dłużnika kosztami wyjaśniania błędów w danych kontaktowych w uzasadnionej wysokości.

8. Wypowiedzenie umowy

Wierzycielom i Fellow Finance jako ich przedstawicielowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o finansowanie należności i żądania natychmiastowej zapłaty wartości nominalnej brutto sfinansowanych należności wraz z odsetkami za opóźnienie i innymi kosztami przewidzianymi w umowie jeżeli: - Dłużnik nie uregulował przeterminowanej należności, odsetek lub innych płatności przewidzianych w Umowie. - Dłużnik zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub jej znaczącej części lub też jego przedsiębiorstwo zostanie wykreślone z rejestru handlowego lub dokona zasadniczej zmiany obszaru działalności lub w jego strukturze właścicielskiej zajdą znaczące zmiany; - Dłużnik w toku wnioskowania o finansowanie należności podał nieprawdziwe informacje lub zataił okoliczności mające wpływ na przyznanie finansowania lub w okresie obowiązywania umowy w istotny sposób naruszył obowiązki informacyjne wyszczególnione w poprzednim punkcie umowy ("Zobowiązanie Dłużnika do przekazywania informacji"). - Dłużnik w inny sposób dopuścił się istotnego naruszenia postanowień umowy. - Dłużnik lub strona trzecia wnioskuje o upadłość Dłużnika, objęcie go postępowaniem restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym, lub też Dłużnik sam ogłasza niewypłacalność. - Wierzyciele i/lub Fellow Finance jako pełnomocnik Wierzycieli z uzasadnionych powodów uważają spłatę Długu zgodnie z Umową za zagrożoną. Jeżeli pomimo zaistnienia jednej z podstaw wymagalności określonych w ogólnych warunkach długu Wierzyciele lub Fellow Finance jako ich przedstawiciel nie powołają się na okoliczność będącą podstawą do postawienia długu w stan wymagalności natychmiast po jej stwierdzeniu, Wierzyciele nie zrzekają się prawa do żądania od Dłużnika natychmiastowej spłaty, o ile rzeczone okoliczności nadal występują.

9. Przeniesienie

Dłużnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego na strony trzecie. Wierzyciele i Fellow Finance jako pełnomocnik Wierzycieli mają prawo do przeniesienia całości lub części swoich praw i/lub obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego na strony trzecie. Fellow Finance jako pełnomocnik Wierzycieli ma również prawo do przeniesienia wspomnianych praw i obowiązków pojedynczego Wierzyciela na strony trzecie. Dłużnik zostanie poinformowany o przeniesieniu.

10. Odrębne stosunki zobowiązaniowe i ich przenoszalność

W ramach każdej Umowy o finansowanie należności występuje tyle odrębnych stosunków zobowiązaniowych, ilu występuje w niej Wierzycieli, a prawa każdego Wierzyciela z osobna na podstawie wspomnianej umowy lub weksla są przenoszalne na innego Wierzyciela w ramach Serwisu internetowego.

11. Ujawnienie informacji

Wierzycielom i Przedstawicielowi przysługuje prawo do pozyskiwania i ujawniania w dowolnym momencie informacji o Dłużniku zgodnie z obowiązującym prawem. Przedstawiciel ma prawo przekazywać informacje o niewywiązywaniu się przez Dłużnika i Nabywcę ze zobowiązań płatniczych wynikających z warunków finansowania należności do biur informacji gospodarczej.

12. Zawiadomienia

Wszelkie wzajemne zawiadomienia stron będą przekazywane do Fellow Finance jako przedstawiciela każdej z nich. Dopuszcza się przekazywanie zawiadomień między stronami przez wszystkie strony w formie pisemnej lub za pośrednictwem Serwisu internetowego. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, gdy zostanie ono zarejestrowane w Serwisie internetowym, niezależnie od tego, czy strona, do której jest skierowane, rzeczywiście się z nim zapoznała. Dłużnik upoważnia Fellow Finance do odbierania zawiadomień składanych przez Wierzycieli Dłużnikowi i w tym zakresie ustanawia Fellow Finance swoim przedstawicielem, a także upoważnia Fellow Finance do przekazywania zawiadomień Wierzycielom w imieniu Dłużnika i zgodnie z jego wytycznymi.

13. Prawo do wprowadzania zmian

Wierzyciele lub Przedstawiciel mają prawo do dokonywania zmian warunków Długu poprzez pisemne poinformowanie o zmianach Dłużnika za pośrednictwem Serwisu internetowego lub w inny ustalony wcześniej i możliwy do potwierdzenia sposób wówczas, gdy zmiana nie zwiększa obowiązków Dłużnika ani nie ogranicza jego praw, lub gdy wynika ze zmian w przepisach prawa lub z decyzji organów publicznych. Dłużnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na miesiąc przed wejściem zmian w życie. Zmiana wchodzi w życie bez konieczności zatwierdzenia przez Dłużnika, gdy wynika ze zmian w przepisach prawa lub z decyzji organów publicznych. W pozostałych przypadkach uznaje się, że Dłużnik zaakceptował zmianę warunków, jeśli nie wniesie wobec niej sprzeciwu przed upływem jej proponowanego terminu wejścia w życie.

14. Siła wyższa

Dłużnik i/lub Przedstawiciel nie odpowiadają za szkody spowodowane działaniem siły wyższej lub nadzwyczajnymi utrudnieniami w działalności Wierzycieli lub Przedstawiciela wynikającymi z analogicznych przyczyn. Przedstawiciel poinformuje o wystąpieniu siły wyższej powodującej utrudnienia dla Przedstawiciela lub Wierzycieli za pośrednictwem Serwisu internetowego, gdy tylko będzie to możliwe.

15. Prawo i sąd właściwy

Do stosunku zobowiązaniowego i warunków Długu zastosowanie ma prawo Finlandii. Jeśli nie uda się rozwiązać ewentualnych różnic zdań wynikających ze stosunku zobowiązaniowego na drodze negocjacji między stronami, spory będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Dłużnika. Jeżeli Dłużnik nie ma siedziby w Finlandii, spory będą rozpatrywane przed sądem okręgowym w Helsinkach.