Wzór umowy pożyczki

Umowa Pożyczki nr ...

Pomiędzy:

1. Pożyczkobiorcą

Numer Klienta:
Imię i nazwisko:
Osobisty numer identyfikacyjny:
Adres:
Tel.:
Email:

2. Pożyczkodawcami

Numery Klientów:
 E-mail:
Reprezentowanymi przez: Fellow Finance Polska sp. z o.o. (zwaną dalej „Przedstawicielem” lub „Przedstawicielem Pożyczkodawców”)

3. Definicje i interpretacja

W niniejszej Umowie

„Fellow Finance Polska” występuje w charakterze Przedstawiciela Pożyczkodawców, na co obie Strony wyrażają zgodę;

„Rachunek Środków Klienta” odnosi się do rachunku bankowego służącego do przechowywania środków pieniężnych klientów Fellow Finance;

„Termin Płatności” dotyczy comiesięcznego terminu spłaty pożyczki określonego w Umowie Pożyczki;

„Wniosek o Udzielenie Pożyczki” odnosi się do wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez Pożyczkobiorcę w ramach Serwisu Pożyczkowego Peer-to-Peer;

„Umowa Pożyczki” odnosi się do niniejszej Umowy;

„Plan Spłat” odnosi się do planu spłaty Zadłużenia i Odsetek, określającego kwotę raty Zadłużenia i Odsetek płatną przez Pożyczkobiorcę w każdym Terminie Płatności, stale dostępnego oraz na bieżąco aktualizowanego na koncie Pożyczkobiorcy w Serwisie Peer-to-Peer;

„Pożyczka” odnosi się do kwoty przekazanej za pośrednictwem Przedstawiciela Pożyczkodawców Pożyczkobiorcy z Rachunku Środków Klienta za zgodą Pożyczkodawców;

„Serwis Pożyczkowy Peer-to-Peer” odnosi się do serwisu internetowego prowadzonego przez Przedstawiciela, w ramach którego osoby fizyczne mogą składać wnioski o pożyczkę, a Pożyczkodawcy mogą udzielać pożyczek oraz do usług związanych z wykonywaniem tych czynności.

W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między warunkami niniejszej Umowy Pożyczki i jej załącznikami, pierwszeństwo mają warunki Umowy Pożyczki, a następnie warunki Planu Spłat.

4. Kwota Pożyczki

Pożyczkodawcy wyrażają zgodę na przekazanie Pożyczkobiorcy, w charakterze pożyczki, całkowitej kwoty ​... zł z Rachunku Środków Klienta („Zadłużenie”), zgodnie z zasadami Planu Spłat. Udział Pożyczkodawcy nr ... wynosi .... zł.

5. Odsetki od Pożyczki

Począwszy od daty nadania przelewu Pożyczki naliczane będą odsetki według stopy ... % („Odsetki”) w skali roku od udzielonej Pożyczki.

6. Odsetki od zaległości

- Jeżeli Pożyczka nie zostanie spłacona zgodnie z Planem Spłat, Przedstawiciel wyśle do Pożyczkobiorcy monit o zapłatę, za który Przedstawiciel obciąży Pożyczkobiorcę opłatą w kwocie ... zł płatną razem z ratą.

- Jeżeli spłata Pożyczki nie zostanie dokonana w Terminie Płatności określonym w monicie o zapłatę, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty, a Przedstawiciel ma prawo do naliczania w imieniu Pożyczkodawców odsetek w skali roku za zwłokę od przeterminowanej kwoty w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, do daty spłaty.

7. Spłata Pożyczki i Odsetek

- Pożyczkobiorca spłaci Pożyczkę i Odsetki Pożyczkodawcom. Pożyczkobiorca spłaca Pożyczkę i Odsetki na Rachunek Środków Klienta.

- Pożyczkobiorca będzie spłacać Pożyczkę w ustalonych równych ratach w Terminach Płatności. Ustalona rata wynosi ... zł.

- Rata Pożyczki obejmuje: odsetki, spłatę kapitału, opłatę za prowadzenie rachunku.

- Pożyczkobiorca będzie spłacać Odsetki w każdym Terminie Płatności od daty wypłaty Pożyczki do momentu całkowitej spłaty Pożyczki.

- Pierwszy Termin Płatności dla spłaty Pożyczki i Odsetek przypada ..., a Terminy Płatności dla pozostałych rat następują tego samego dnia każdego kolejnego miesiaca. Ostatni Termin Płatności dla spłaty Pożyczki i Odsetek przypada ... .

- Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki wraz z Odsetkami zgodnie z Planem Spłat.

- Jeżeli Termin Płatności nie jest dniem roboczym dla banków, Termin Płatności dla spłaty raty Pożyczki i Odsetek oraz kosztów i opłat naliczonych z tytułu Pożyczki przypada w następnym dniu, który jest uznawany za dzień roboczy dla banków.

- Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty większej miesięcznej raty niż miesięczna rata określona w Umowie lub całego kapitału Pożyczki, wraz z Odsetkami, oraz wszelkich pozostałych kosztów bez opłaty za wcześniejszą spłatę. Nadwyżka ustalonej miesięcznej raty zostanie zaliczona na poczet następnych rat w potwierdzonym Planie Spłat.

- W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części Pożyczki, Pożyczkobiorca obowiązkowo skontaktuje się z Obsługą Klienta Przedstawiciela celem ustalenia szczegołów wcześniejszej spłaty.

- Jeżeli Pożyczkobiorca spłaci wcześniej Pożyczkę w całości jest zwolniony od obowiązku zapłaty części kosztów związanych z Pożyczką tj. części opłaty za prowadzenie konta oraz części należnych odsetek, odpowiadających pozostałemu okresowi spłaty.

- Jeżeli Pożyczkobiorca spłaci wcześniej część Pożyczki, zapłata przez niego pozostałej cześci Pożyczki będzie następować w oparciu o zmodyfikowany Plan Spłat.

8. Podstawy wymagalności Pożyczki

- Jeżeli należności Pożyczkodawców od Pożyczkobiorcy są przeterminowane co najmniej jeden (1) miesiąc i pozostają niezapłacone oraz spełniają jeden lub więcej z poniższych warunków:
a) przeterminowana kwota stanowi co najmniej 10% Pożyczki;
b) przeterminowana kwota obejmuje więcej niż jedną ratę;
c) przeterminowana kwota stanowi całość pozostałych należności Pożyczkodawców;
Pożyczkodawcy i Przedstawiciel mają prawo domagać się spłaty całości pozostałego kapitału, wraz z Odsetkami i innymi opłatami, przez Pożyczkobiorcę w terminie:
- czterech (4) tygodni, lub
- dwóch (2) tygodni od wysłania monitu przypominającego o terminie płatności na rzecz Pożyczkodawców, jeżeli Pożyczkobiorca został wcześniej poinformowany o opóźnieniu w spłacie a przeterminowana kwota pozostaje nadal niezapłacona.

- W przypadku czasowej utraty zdolności spłaty Pożyczki ze względu na wydarzenia losowe niezależne od Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca ma prawo do negocjacji warunków spłaty Pożyczki. W celu negocjacji Pożyczkobiorca powinien skontaktować się z Obsługą Klienta Przedstawiciela. Każda tego typu sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie, a ostateczna decyzja o zmianach warunków spłaty zawsze należy do Przedstawiciela.

- Jeżeli Pożyczkobiorca:
a) przekazał Przedstawicielowi i Pożyczkodawcom nieprawdziwe informacje, które mogły mieć wpływ na udzielenie Pożyczki lub na jego warunki, lub
b) Pożyczkobiorca dopuścił się innego istotnego naruszenia Umowy,
Pożyczkodawcy i Przedstawiciel Pożyczkodawców mają prawo domagać się spłaty całości pozostałego kapitału, wraz z Odsetkami i innymi opłatami, przez Pożyczkobiorcę w terminie:
- czterech (4) tygodni, lub
- dwóch (2) tygodni od wysłania monitu, jeżeli Pożyczkobiorca został wcześniej poinformowany o naruszeniu, jeżeli naruszenie Umowy nie zostało do tego czasu naprawione.

- Pożyczka stanie się natychmiast wymagalna, zgodnie z żądaniem Przedstawiciela, jeżeli Pożyczobiorca zmarł lub z mocy prawa, jeżeli ogłosił upadłość.

- W przypadku nastąpienia okoliczności warunkujących postawienie całości Pożyczki w stan wymagalności, Pożyczkodawcy i ich Przedstawiciel zastrzegają sobie prawo do żądania spłaty całości Pożyczki w dowolnym teminie przez cały czas trwania przesłanek tej wymagalności.

9. Inne opłaty

- Opłata wstępna („Opłata Wstępna”) z tytułu świadczeń z zakresu doradztwa kredytowego stanowi świadczenie jednorazowe należne za przygotowanie spersonalizowanej oceny kredytowej oraz udzielenia dostępu do platformy informacyjnej, na którą składa się dostęp do ofert pożyczkowych i wynosi ... zł.

- Pożyczkobiorca akceptuje i zgadza się na potrącenie przez Przedstawiciela Opłaty Wstępnej z Pożyczki przekazanej Pożyczkobiorcy w momencie jego przelewu na rachunek bankowy podany przez Pożyczkobiorcę.

- Opłata administracyjna wynosi … % od otwartego kapitału pożyczki („Opłata administracyjna”).

- Pożyczkobiorca akceptuje i zgadza się na włączenie Opłaty administracyjnej do Planu Spłat i zobowiązuje się do uiszczania Opłaty administracyjnej zgodnie z Planem Spłat.

- Opłata za prowadzenie rachunku wynosi ... zł/miesięcznie („Opłata za Prowadzenie Rachunku”).

- Pożyczkobiorca akceptuje i zgadza się na włączenie przez Przedstawiciela Opłaty za Prowadzenie Rachunku do Planu Spłat i zobowiązuje się do uiszczania Opłaty za Prowadzenie Rachunku zgodnie z Planem Spłat.

- Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić Przedstawicielowi wszystkie koszty związane z nieterminową spłatą Pożyczki, w tym w szczególności koszty wskazane w pkt 6 Umowy.

10. Przesunięcie i odroczenie terminu spłaty Pożyczki

- Pożyczkobiorca jest uprawniony, po uiszczeniu należnej opłaty, do przesunięcia terminu zapłaty raty Pożyczki o 14 dni lub do odroczenia spłaty Pożyczki o miesiąc.

- Przesunięcie lub odroczenie terminu spłaty jest możliwe tylko, jeśli poprzednia spłata pożyczki odbyła się w terminie, bez opóźnień, przesunięć lub odroczeń.

- W przypadku przesunięcia terminu zapłaty raty Pożyczki o 14 dni wysokość należnej raty nie ulega zmianie. W przypadku odroczenia spłaty Pożyczki o miesiąc, Pożyczkobiorca zapłaci należne odsetki za odroczony miesiąc, a termin spłaty całej Pożyczki ulega wydłużeniu o miesiąc. Wszelkie zmiany w wysokościach i terminach płatności powstałe na skutek przesunięć lub odroczeń będą nanoszone w Planie Spłat, który jest dostępny na koncie Pożyczkobiorcy w Systemie Peer-to-Peer.

- Wnioski o przesunięcie terminu zapłaty Pożyczki o 14 dni oraz o odroczenie terminu spłaty Pożyczki składa się ustnie, drogą telefoniczną, lub pisemnie, drogą mailową, do Biura Obsługi Klienta Fellow Finance.

- Warunkiem akceptacji wniosku o przesunięcie lub odroczenie terminu spłaty jest uiszczenie należnej opłaty, której zaksięgowanie stanowi warunek uznania wniosku.

- Wysokość oraz sposób uiszczenia należnej opłaty wynikać będzie z aktualnie obowiązującego cennika i każdorazowo będzie do zweryfikowania przez Pożyczkobiorcę w Serwisie Peer-to-Peer.

- Złożenie wniosku oraz zaksięgowanie należnej opłaty może nastąpić najpóźniej w dniu, w którym mija termin płatności raty. Pożyczkodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia tego terminu wynikające z terminów rozliczania transakcji przez banki.

- Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony o uznaniu wniosku w formie wiadomości mailowej wysłanej na adres dostępny na koncie Pożyczkobiorcy w Systemie Peer-to-Peer.

11. Zapewnienia Pożyczkobiorcy

Pożyczkobiorca zapewnia, że sytuacja finansowa Pożyczkobiorcy w momencie podpisania Umowy Pożyczki nie różni się w istotny sposób od informacji przedstawionych w Umowie Pożyczki, które mają zasadnicze znaczenie dla udzielenia Pożyczki i które Pożyczkobiorca przekazał Przedstawicielowi po złożeniu Wniosku o Udzielenie Pożyczki lub w innym momencie czasu.

12. Zobowiązanie Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawców

- Pożyczkobiorca i Pożyczkodawcy oświadczają, że niniejsza Umowa nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Pożyczkobiorcę.

- Pożyczkobiorca zobowiązuje się do regulowania zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki w stosunku do Pożyczkodawców.

- Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca zapewnia, że informacje przekazane przez Pożyczkobiorcę są poprawne i zgodne z prawdą. Pożyczkobiorca odpowiada za poprawność informacji przekazanych przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkodawcy lub Przedstawiciel nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w danych zawartych we wniosku i w nocie dłużnej oraz wynikające z tego opóźnienia.

- Pożyczkodawcy i Przedstawiciel mają prawo do sprawdzenia, czy numer telefonu podany przez Pożyczkobiorcę jest poprawny i wykorzystywany przez Pożyczkobiorcę.

- Pożyczkobiorca przekaże informacje dotyczące sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy i inne informacje mające wpływ na stosunek pomiędzy Pożyczkodawcami i Pożyczkobiorcą, które są istotne dla Pożyczkodawców i Przedstawiciela we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

- Pożyczkobiorca odpowiada za poprawność informacji przekazanych przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca poinformuje niezwłocznie Przedstawiciela o wszelkich zmianach dotyczących adresu lub nazwiska Pożyczkobiorcy. Przedstawiciel jest upoważniony do obciążenia Pożyczkobiorcy bezpośrednimi opłatami związanymi z wyjaśnieniem nieprawidłowych danych kontaktowych.

13. Siła wyższa

Pożyczkodawcy i Przedstawiciel nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieuzasadnionych trudności w pracy Przedstawiciela spowodowanych wystąpieniem siły wyższej lub podobnej przyczyny. Strony Umowy są zobowiązane do wzajemnego informowania się możliwie jak najszybciej o każdym przypadku siły wyższej za pośrednictwem Przedstawiciela lub w inny sposób. Przedstawiciel zawiadomi Strony w sposób ustalony w niniejszej Umowie.

14. Przeniesienie Umowy

- Pożyczkodawcy lub/i Przedstawiciel Pożyczkodawców mają prawo do przeniesienia praw i obowiązków określonych w niniejszej Umowie, częściowo lub w całości na rzecz osoby trzeciej. Pożyczkobiorca zostanie zawiadomiony o przeniesieniu praw.

- Pożyczkobiorca nie jest uprawniony do przeniesienia niniejszej Umowy ani żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

15. Prawo do wprowadzenia zmian

Pożyczkodawcy i Przedstawiciel mają prawo do wprowadzenia zmian do Umowy Pożyczki poprzez przekazanie Pożyczkobiorcy uprzedniego zawiadomienia w formie pisemnej, jeżeli zmiana nie powoduje zwiększenia odpowiedzialności ani nie ogranicza praw Pożyczkobiorcy, a zmiana jest wynikiem zmiany przepisów prawnych lub decyzji wydanej przez władze. Uznaje się, że Pożyczkobiorca zatwierdził zmiany warunków, jeżeli Pożyczkobiorca nie sprzeciwi się wprowadzeniu zmian przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. Pożyczkobiorca zostanie zawiadomiony o zmianie co najmniej na jeden miesiąc przed datą wejścia w życie tej zmiany.

16. Postanowienia końcowe

- Każda ze Stron Umowy otrzymała za pośrednictwem e-maila, jak i w Serwisie Pożyczkowym Peer-to-Peer, egzemplarz niniejszej Umowy Pożyczki, z którym Strony zapoznały się i akceptują go jako wiążący.

- Wszelkie zawiadomienia pomiędzy Stronami będą przekazywane Przedstawicielowi jako przedstawicielowi Pożyczkodawcy, i w jego własnym imieniu, oraz Pożyczkobiorcy. Zawiadomienia pomiędzy Stronami mogą być przekazywane w wiążący sposób za pośrednictwem Serwisu Pożyczkowego Peer-to-Peer. Uznaje się, że zawiadomienie zostało przekazane w wiążący sposób po jego rejestracji w danych w Serwisie Pożyczkowym Peer-to-Peer, niezależnie od tego, czy Strona otrzymująca faktycznie zapoznała się z zawiadomieniem. Ponadto informacje dotyczące zawiadomień w Serwisie Pożyczkowym Peer-to-Peer są przekazywane Pożyczkodawcom, lub Pożyczkobiorcy na adresy e-mail podane Przedstawicielowi, chyba że Strona wyraźnie zaznaczyła, iż nie chce otrzymywać takich informacji na podany adres e-mail.

- Pożyczkobiorca i Pożyczkodawcy zapewniają, że zapoznali się z obowiązującym cennikiem dostępnym każdorazowo w Serwisie Pożyczkowym Peer-to-Peer oraz akceptują go jako wiążący w stosunku do nich.

- Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

17. Potwierdzenie

Niniejsza umowa została zawarta drogą elektroniczną.

Imię i Nazwisko
Podpis
Data

Przedstawiciel pożyczkodawców:

Jouni Hintikka
Prezes Zarządu Fellow Finance Sp. Z o.o.