Zyskowność inwestycji w pożyczki

Staramy się możliwie jasno przedstawić inwestorom zarówno ryzyko związane z inwestycją w pożyczki społecznościowe, jak i możliwe do uzyskania stopy zwrotu. Inwestor ma zawsze wgląd w aktualne dane o wysokości oprocentowania rynkowego i strat na pożyczkach. Udostępniamy również różnorodne narzędzia do analizy posiadanego portfolio.

Zyskowność inwestycji w pożyczki

Przychód z inwestycji uzyskiwany przez pożyczkodawcę stanowią odsetki od pożyczonego kapitału. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na podstawie ofert składanych wnioskodawcom przez konkurujących ze sobą inwestorów. Inwestorzy, którzy zgadzają się pożyczyć najtaniej, automatycznie wybierani są do zawarcia umowy pożyczki. Wnioskodawca decyduje następnie, czy zaakceptować, czy też odrzucić otrzymaną ofertę finansowania. Poziom oprocentowania będący wypadkową popytu na i podaży pieniądza na naszym rynku umożliwia zarówno oferowanie finansowania społecznościowego na atrakcyjnych warunkach konsumentom i przedsiębiorcom, jak i osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu przez inwestorów. Średnioroczna stopa zwrotu z dotychczasowych inwestycji w pożyczki na naszej platformie wynosi ok. 6-9%.

Procent składany

Otrzymywane co miesiąc odsetki i spłaty kapitału z tytułu pożyczki można w łatwy sposób na bieżąco inwestować w kolejne pożyczki za pomocą naszego automatycznego narzędzia do lokowania środków. Reinwestowanie comiesięcznych spłat umożliwia osiągnięcie jeszcze wyższej stopy zwrotu dzięki zjawisku procentu składanego. Dzięki niemu odsetki naliczane są nie tylko od początkowego kapitału, lecz również od samych otrzymywanych i reinwestowanych na bieżąco odsetek. Na przykład inwestując co miesiąc 200 EUR przy oczekiwanej rocznej stopie zwrotu 10%, wartość oszczędności po 10 latach przekracza 40 000 EUR, mimo, że suma odkładanych co miesiąc kwot to tylko 24 000 EUR.

Ryzyko inwestycji w pożyczki

Pożyczkodawca musi zdawać sobie sprawę, że w przypadku każdego rodzaju inwestycji zachodzi ryzyko utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Pod tym względem pożyczki społecznościowe dla konsumentów i crowdfundingowe dla firm nie stanowią wyjątku. Ryzyko inwestycji można rozumieć jako zmienność osiąganej stopy zwrotu w stosunku do oczekiwanej stopy zwrotu. Kluczowymi rodzajami ryzyka z punktu widzenia pożyczkodawcy są: ryzyko kredytowe (wypłacalność pożyczkobiorcy), ryzyko płynności inwestycji (na ile łatwo i szybko można w razie potrzeby sprzedać część lub całość portfela pożyczek) oraz ryzyko walutowe (zmiany wartości inwestycji na skutek zmian kursu waluty obcej w czasie).

Ryzyko kredytowe

Jednym ze sposobów na ograniczenie ryzyka kredytowego związanego z pożyczkami i z pożyczkobiorcami jest dywersyfikacja inwestycji, czyli podzielenie jej pomiędzy możliwie wiele pożyczek i możliwie wielu pożyczkobiorców. Ryzyko kredytowe można częściowo ograniczyć, dzieląc inwestowany kapitał pomiędzy co najmniej 100 różnych pożyczek. W takim wypadku maksymalnie 1% środków zostanie zainwestowane w jeden wniosek o pożyczkę w ramach jednego rynku pożyczkowego. Zgodnie z powszechnie przyjętą teorią dywersyfikacja nie zwiększa oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w pożyczki, ogranicza natomiast zmienność stopy zwrotu.

Sprawdzamy dane osobowe i zdolność kredytową wszystkich wnioskodawców, a w przypadku przedsiębiorstw również ocenę ryzyka nadaną przez biuro informacji kredytowej Suomen Asiakastieto. Na platformie internetowej udostępniamy tylko wnioski osób i firm, które nie mają negatywnych wpisów w historii kredytowej. Od przedsiębiorstw wnioskujących o pożyczkę wymagamy dodatkowo sprawozdań finansowych z ostatniego roku obrotowego oraz nie niższej niż czwarta klasy ryzyka kredytowego wg Suomen Asiakastieto.

Wnioskodawców posiadających zdolność kredytową przypisujemy do do jednej z pięciu klas ryzyka (otrzymują od 1 do 5 "gwiazdek"), a inwestor sam decyduje, jaki poziom ryzyka jest skłonny zaakceptować. Im wyższa ocena wiarygodności kredytowej (więcej gwiazdek), tym wyższe oszacowane na podstawie historii płatniczej i naszego modelu statystycznego prawdopodobieństwo, że wnioskodawca terminowo i w całości spłaci pożyczkę. Zobacz statystyki opóźnień w płatnościach dla poszczególnych rynków pożyczkowych z podziałem na klasy ryzyka kredytowego.

Dostępne mechanizmy ograniczające ryzyko kredytowe

W przypadku rynków pożyczek dla osób fizycznych w Finlandii ryzyko kredytowe jest ograniczone ze względu na sprzedaż przeterminowanych należności do zewnętrznych firm windykacyjnych. Cena sprzedaży waha się w zależności od rynku. Dodatkowo na rynku pożyczek dla osób fizycznych w Finalndii konsumenci mają możliwość skorzystać z ubezpieczenia w przypadku utraty pracy, wydłużonego urlopu zdrowotnego lub śmierci, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie spłacalności. Pożyczki dla firm mają co najmniej zabezpieczenie osobiste, a często również zabezpieczenie rzeczowe, takie jak hipoteka lub zastaw na aktywach, co ogranicza ryzyko kredytowe.

Ryzyko stopy procentowej

Wszystkie pożyczki udzielane za pośrednictwem Fellow Finance mają oprocentowanie stałe, przez co ryzyko stopy procentowej nie dotyczy ich w takim stopniu, w jakim ma to miejsce w przypadku instrumentów dłużnych o oprocentowaniu opartym o stopę rynkową, wrażliwych na zmiany tej stopy. Ryzyko stopy procentowej obejmuje również ryzyko wcześniejszej spłaty zobowiązania przez pożyczkobiorcę, które skutkuje utratą potencjalnych przychodów odsetkowych, które inwestor otrzymywałby do końca okresu pożyczkowania. Z drugiej jednak strony wcześniejsza spłata oznacza dla inwestora wyłącznie zysk, a zwrócony kapitał może być niezwłocznie przeznaczony na sfinansowanie kolejnych wniosków.

Ryzyko płynności inwestycji

Ryzyko płynności inwestycji w pożyczki jest ograniczone dzięki funkcjonującemu w ramach platformy rynkowi wtórnemu, na którym inwestor może w razie potrzeby sprzedać innym inwestorom należności z tytułu udzielonych przez siebie pożyczek, czyli upłynnić inwestycję, uzyskując gotówkę wcześniej, niż zakładał to pierwotny plan spłat pożyczki.

Ryzyko walutowe

Z inwestycją w naszej usłudze wiąże się ryzyko walutowe, gdy pożyczka udzielana jest w walucie obcej z punktu widzenia inwestora, ponieważ wartość przepływów pieniężnych z tytułu pożyczki w walucie krajowej inwestora zmienia się w czasie wraz ze zmianami kursu walutowego.

Rozpocznij inwestowanie

Wiadomości

      Media społecznościowe