.

Statystyki

Statystyki aktualizowane są na bieżąco.

Stopy zwrotu uzyskiwane dotychczas przez naszych inwestorów to ok. 7-9% rocznie.

Stopa zwrotu inwestorów oznacza obliczony metodą TWR (stopa zwrotu ważona czasem) indeks stopy zwrotu łącznie dla wszystkich inwestorów na platformie Fellow Finance. Za wartość inwestycji przyjęto pozostały do spłaty kapitał pożyczek pomniejszony o rezerwę na ryzyko kredytowe. Rezerwa na ryzyko obliczana jest na podstawie długości opóźnień płatniczych, ceny uzyskiwanej ze sprzedaży przeterminowanych należności do firmy windykacyjnej i klasy ryzyka. Rezerwę na ryzyko kredytowe za okres od lipca 2014 do listopada 2016 oszacowano retrospektywnie ze względu na zmiany wprowadzone w sposobie jej obliczania. Stopa zwrotu z inwestycji na platformie osiągnięta w przeszłości nie stanowi gwarancji podobnych wyników w przyszłości. Dane przedstawione na wykresie nie uwzględniają dywidend.

Stopa zwrotu oznacza wewnętrzną stopę zwrotu (ang. Internal Rate of Return, IRR) z inwestycji w pożyczki wyrażoną w stosunku rocznym. W obliczeniach uwzględniane są otrzymane odsetki, poniesione straty oraz wartość nominalna pożyczek pomniejszona o bieżące rezerwy na ryzyko kredytowe dla pożyczek z opóźnieniami płatniczymi. Rozkład stopy zwrotu uwzględnia wyłącznie inwestorów o zdywersyfikowanym portfolio (ponad 100 pożyczek), którzy lokują środki od ponad 3 miesięcy.

Zmienność obliczana jest na podstawie tygodniowych stóp zwrotu wszystkich inwestycji na platformie Fellow Finance łącznie w okresie od lipca 2014 do chwili obecnej. Zmienność indeksu odniesienia również obliczana jest na podstawie tygodniowych stóp zwrotu. Indeks obligacji wysokiego ryzyka: ICE BofAML Euro High Yield Index Effective Yield (BAMLHE00EHYIEY). EuroStoxx 50 (nie uwzględnia dywidend): Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Współczynnik Sharpe'a obliczany jest na podstawie tygodniowych stóp zwrotu wszystkich inwestycji na platformie Fellow Finance łącznie w okresie od lipca 2014 do chwili obecnej. Jako stopę wolną od ryzyka przyjęto średnią wartość stawki EURIBOR dla pozyczek na 12 m-cy we wspomnianym okresie. Współczynnik Sharpe'a dla indeksu odniesienia również obliczono na podstawie tygodniowych stóp zwrotu. Indeks obligacji wysokiego ryzyka: ICE BofAML Euro High Yield Index Effective Yield (BAMLHE00EHYIEY). EuroStoxx 50 (nie uwzględnia dywidend): Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Kwota pożyczek narastająco oznacza sumę kapitału pożyczek udzielonych za pośrednictwem Fellow Finance od początku działalności spółki

Rozkład wolumenu pożyczek według rynków i produktów na podstawie danych z okresu ostatnich 30 dni.

Roczny wolumen obrotów na rynku wtórnym obliczony na podstawie cen nabycia.

Za oprocentowanie pożyczek uznaje się średnie oprocentowanie 10 ostatnich wypłaconych pożyczek w danej klasie ryzyka. Poniesiona strata na pożyczkach oznacza wyrażoną w % utratę wartości kapitału (wartości nominalnej) pożyczki w wyniku sprzedaży przeterminowanej należności do firmy windykacyjnej. Poniesiona strata na pożyczkach nie uwzględnia jednak pożyczek z ostatnich 6 miesięcy z racji ich krótkiej historii spłat. Wysokość rezerwy na ryzyko kredytowe dla pożyczek z opóźnieniami wyrażona jest jako % otwartego kapitału pożyczek.

Za oprocentowanie pożyczek uznaje się średnie oprocentowanie 10 ostatnich wypłaconych pożyczek w danej klasie ryzyka. Poniesiona strata na pożyczkach oznacza wyrażoną w % utratę wartości kapitału (wartości nominalnej) pożyczki w wyniku sprzedaży przeterminowanej należności z jej tytułu do firmy windykacyjnej lub po umorzeniu, ze względu na bezskuteczność, egzekucji komorniczej wobec dłużnika i ewentualnych poręczycieli oraz wyczerpaniu możliwości zaspokojenia wierzytelności z zabezpieczeń rzeczowych. Poniesiona strata na pożyczkach nie uwzględnia jednak pożyczek z ostatnich 6 miesięcy z racji ich krótkiej historii spłat. Wysokość rezerwy na ryzyko kredytowe dla pożyczek z opóźnieniami wyrażona jest jako % otwartego kapitału pożyczek.

Stopa zwrotu oznacza wewnętrzną stopę zwrotu (ang. Internal Rate of Return, IRR) z inwestycji w pożyczki wyrażoną w stosunku rocznym. W obliczeniach uwzględniane są otrzymane odsetki, poniesione straty oraz wartość nominalna pożyczek pomniejszona o bieżące rezerwy na ryzyko kredytowe. Rozkład stopy zwrotu uwzględnia wyłącznie inwestorów, którzy lokują środki od ponad 3 miesięcy i o zdywersyfikowanym portfolio (ponad 100 pożyczek).

Wiadomości

      Media społecznościowe