Przewodnik dla inwestujących w pożyczki

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych inwestorów pytania o inwestowanie w pożyczki. Jeśli nie znajdujesz wśród nich wyjaśnienia interesującej cię kwestii, nasza obsługa klienta chętnie udzieli odpowiedzi telefonicznie pod numerem: +48 585 359 100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: nikodem.mazurkiewicz@fellowfinance.pl w dni powszednie od 9.00 do 17.00 czasu polskiego.

Możesz również zapoznać się z platformą pożyczkową za pośrednictwem wersji demonstracyjnej tutaj.

Nasza internetowa platforma łączy w sposób bezpieczny i wydajny osoby fizyczne i firmy zainteresowane zainwestowaniem swoich oszczędności z tymi, które potrzebują finansowania. Pożyczkodawca samodzielnie decyduje, komu i na jaki procent chce pożyczyć swoje pieniądze. Wnioskodawcy natomiast decydują, czy zaakceptować zaoferowane przez pożyczkodawcę oprocentowanie pożyczki. Fellow Finance zajmuje się zarządzaniem wszelkimi kwiestiami między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą związanymi z pożyczką po zawarciu przez nich umowy. Umowa pożyczki to bądź umowa między osobami fizycznymi dotycząca udzielenia pożyczki, bądź zobowiązanie przedsiębiorstwa w stosunku do inwestora.

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, zazwyczaj polega na tym, że przedsiębiorstwo zwraca się za pośrednictwem internetu do szerokiego grona osób o wsparcie finansowe swojego projektu stosunkowo niewielką kwotą. Pożyczka społecznościowa (peer-to-peer) jest natomiast podtypem crowdfundingu, w ramach którego o finansowanie ubiega się osoba fizyczna.

W Finlandii przedsiębiorcy z branży pożyczek społecznościowych muszą być wpisani do rejestru kredytodawców i pośredników pożyczek peer-to-peer prowadzonego przez Regionalny Urząd Administracyjny, a świadczenie usług crowdfundingowych wymaga wpisu do rejestru pośredników w finansowaniu społecznościowym prowadzonego przez tamtejszą komisję nadzoru finansowego. Co więcej, Fellow Finance posiada licencję instytucji płatniczej przyznaną przez fińską komisję nadzoru finansowego.

Fińska spółka akcyjna Fellow Finance Oyj jest największym w krajach nordyckich usługodawcą z branży crowdfundingu i pożyczek społecznościowych. Fellow Finance jest jedyną fińską firmą z branży, która uzyskała licencję instytucji płatniczej od Nadzoru Finansowego (Finanssivalvonta).

Dane ze sprawozdania finansowego za rok 2018:

 • Skonsolidowane przychody wyniosły 12 milionów euro.
 • Skonsolidowany zysk wyniósł 3,4 miliona euro.

Dowiedz się więcej O Fellow Finance

Środki pieniężne klientów przechowywane są na rachunku płatniczym prowadzonym przez fiński bank komercyjny lub przez mieszczący się w Finlandii oddział banku zagranicznego. Środki te są przechowywane oddzielnie od własnych środków pieniężnych Fellow Finance Oyj i nie są ujmowane w bilansie spółki.

Ryzyko kontrahenta inwestor ponosi wyłącznie w stosunku do pożyczkobiorców, którym zdecyduje się udzielić pożyczki. Fellow Finance Oyj tylko łączy poszukujących finansowania z inwestorami za pomocą swojej platformy internetowej. Wszystkie umowy pożyczek zawierane są pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o pożyczkę a tymi, które chcą ją sfinansować. Oznacza to, że środki pieniężne inwestorów nie stanowią pozycji w bilansie Finance Oyj.

Informacje o dochodach odsetkowych z tytułu pożyczek dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, jak również o stratach poniesionych na niespłacanych pożyczkach przekazujemy automatycznie do fińskiego urzędu skarbowego. Fiński podatnik musi więc tylko sprawdzić poprawność danych we wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym, które urząd skarbowy prześle mu do domu. Ewentualne zyski kapitałowe ze zbycia pożyczek na rynku wtórnym należy samodzielnie wykazać na zeznaniu podatkowym.

W przypadku inwestorów, których rezydencja podatkowa jest w innym kraju niż Finlandia, podatek od przychodów odsetkowych nie jest pobierany automatycznie. Rozliczenia podatku należy dokonać samodzielnie w należnym Urzędzie Skarbowym. Fellow Finance dostarcza wszelkie niezbędne do rozliczenia dane w postaci miesięcznych podsumowań oraz raportów księgowych. Platforma umożliwia również wygenerowanie sprawozdania w celu rozliczeń podatkowych.

Inwestowanie w pożyczki za naszym pośrednictwem jest bezpieczne. Do elektronicznej identyfikacji klientów używamy silnej metody uwierzytelnienia TUPAS, a wszelkie działania dotyczące naszych klientów w naszej usłudze odbywają się za pośrednictwem szyfrowanego połączenia wykorzystującego protokół HTTPS. Korzystanie z naszej usługi jest zatem równie bezpieczne, co korzystanie z bankowości internetowej w fińskim banku.

W przypadku każdego rodzaju inwestycji zawsze zachodzi ryzyko utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Głównymi rodzajami ryzyka ponoszonego przez pożyczkodawcę są: ryzyko kredytowe związane ze zdolnością pożyczkobiorcy do spłaty zadłużenia, ryzyko wcześniejszej spłaty pożyczki inwestorowi oraz ryzyko płynności (na ile szybko i efektywnie inwestor może w razie potrzeby sprzedać należności z tytułu pożyczki). Przeczytaj więcej o ryzyku związanym z inwestycją w pożyczki tutaj.

Fellow Finance zarządza należnościami poprzez wysyłanie comiesięcznych faktur oraz – w przypadku opóźnień w spłacie – polubowną windykację i przesyłanie upomnień, korzystając z wielorakich kanałów komuniakcyjnych.

W przypadku rynków pożyczek dla osób fizycznych w Finlandii ryzyko kredytowe jest ograniczone ze względu na sprzedaż przeterminowanych należności po 90 dniach do zewnętrznych firm windykacyjnych. Cena sprzedaży waha się w zależności od rynku. Zawsze możesz sprawdzić aktualne ceny sprzedaży należności po zalogowaniu do serwisu dla inwestorów: w alokatorze lub w zakładce „Analizy: Rynek” w opisach konkretnych rynków.

Opóźnienie powyżej 90 dni w raporcie o portfolio związane jest zazwyczaj z jedną z dwóch następujących sytuacji:

 • Tylko część raty jest przeterminowana, przez co nie jest jeszcze spełniony warunek sprzedaży do windykacji
 • Sprzedaż do windykacji opóźnia się przez czynności prawne, np. dokumentację do sporządzenia, najczęściej w sytuacjach dotyczących spadku. W normalnych warunkach sprzedaż należności dokonywana jest niezwłocznie, gdy tylko jest to możliwe.

Pożyczki dla osób fizycznych w Niemczech

Jeśli pożyczkobiorca wcale nie spłaca pożyczki, należność jest przekazywana do ściągnięcia zewnętrznej firmie windykacyjnej.

Pożyczki dla przedsiębiorstw w Finlandii

W przypadku pożyczek ze znaczącym opóźnieniem w płatności umowa pożyczki może zostać wypowiedziana, a należność przekazana zewnętrznej firmie windykacyjnej. Pożyczki dla firm mają co najmniej zabezpieczenie osobiste, a często również zabezpieczenie rzeczowe, takie jak hipoteka lub zastaw na aktywach, co ogranicza ryzyko kredytowe.

Finansowanie faktur, rynek fiński

Jeśli odbiorca faktury jej nie opłaci, wystawca faktury będzie obciążony dodatkową opłatą rozliczeniową. Jeśli ani jedna, ani druga strona nie dokona płatności, należność przekazywana jest do zewnętrznej windykacji.

Pożyczki może udzielić dowolna osoba fizyczna, której identyfikacji dokonano w naszej usłudze i która poza swoimi danymi osobowymi przekazała wymagane informacje na temat posiadanych aktywów oraz pochodzenia środków przeznaczonych do zainwestowania. Jesteśmy zobowiązani do uzyskania wspomnianych informacji na mocy fińskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (18.7.2008/503). Również firma może założyć drogą elektroniczną konto klienta i zostać pożyczkodawcą. Szczegółowe informacje można uzyskać od naszej obsługi klienta.

Uczestnictwo w naszym rynku pożyczkowym jest bezpłatne dla inwestujących w pożyczki. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, okresowych ani manipulacyjnych. Wyłącznie od sprzedaży pożyczek na rynku wtórnym pobieramy od inwestorów prowizję w wysokości 1% pozostałego do spłaty kapitału zbywanej pożyczki.

Zasadą działania naszej usługi jest licytacja między inwestorami chętnymi, by zainwestować w dostępne na rynku wnioski o pożyczkę. Inwestorzy oferujący najtańszą pożyczkę (o najniższym oprocentowaniu) zostają automatycznie wybrani na pożyczkodawców, aż zbierze się w całości kwota na sfinansowanie pożyczki. Następnie wnioskodawca decyduje, czy zaakceptować, czy też odrzucić ofertę pożyczki. Wnioskodawcy wyświetla się tylko jedna stopa procentowa, stanowiąca średnią stóp oferowanych przez inwestorów, chociaż daną pożyczkę mogą jednocześnie finansować dziesiątki, a nawet setki inwestorów, którzy wymagają i otrzymują odmiennej wysokości oprocentowanie ulokowanych środków.

Minimalna kwota do zainwestowania w jedną pożyczkę wynosi 25 EUR w przypadku pożyczek dla osób fizycznych i 100 EUR w przypadku pożyczek dla firm. Alokator może również oferować mniejsze kwoty, gdy tylko tyle potrzeba do pełnego sfinansowania pożyczki. Maksymalny okres pożyczkowania zależy od rynku, ale możesz samodzielnie zdecydować, na jak długi okres chcesz pożyczyć swoje środki.

 • Pożyczki dla konsumentów w Finlandii: okres pożyczkowania 2-10 lat
 • Pożyczki dla konsumentów w Niemczech: okres pożyczkowania 2-10 lat
 • Pożyczki dla konsumentów w Szwecji: okres pożyczkowania 1-10 lat
 • Pożyczki dla konsumentów w Danii: okres pożyczkowania 1-10 lat
 • Pożyczki dla konsumentów w Polsce: okres pożyczkowania od 4 miesięcy do 2 lat
 • Pożyczki dla przedsiębiorstw w Finlandii: okres pożyczkowania z reguły 1-7 lat
 • Finansowanie faktur na rynku fińskim: okres pożyczkowania 14-90 dni

W praktyce większość pożyczek jest spłacana w całości przed pierwotnym terminem zapadalności, przez co historycznie średni okres spłaty dla portfolio pożyczek był o ponad połowę krótszy niż średni okres pożczkowania.

Dla portfeli inwestycyjnych o wartości ponad 1000 EUR mediana liczby pożyczek wynosi ok. 400. Zważywszy, że minimalna inwestycja w pożyczki dla konsumentów to 25 EUR, a w pożyczki dla firm - 100 EUR, można w przybliżeniu oszacować średnią wielkość portfeli powyżej 1000 EUR na ok. 10 000 - 40 000 EUR.

Zapewniamy obu stronom umowy pożyczki wzajemną anonimowość. Pożyczkobiorca nie zna tożsamości pożyczkodawcy i vice versa - pożyczkodawca nie zna tożsamości pożyczkobiorcy.

Konto klienta można w łatwy sposób otworzyć za pomocą naszej strony internetowej poprzez zalogowanie się przez bankowość internetową (obecnie obsługiwane tylko banki fińskie) i podanie wymaganych danych osobowych oraz informacji o swojej sytuacji finansowej i pochodzeniu środków przeznaczonych do zainwestowania. Następnie wystarczy przelać wybraną kwotę na swój rachunek w usłudze i można rozpocząć inwestowanie. Inwestować można manualnie w poszczególne wnioski lub też automatycznie przy pomocy alokatora. By ułatwić decyzje inwestycyjne, wszystkie zaakceptowane wnioski o pożyczkę przypisywane są do jednej z pięciu klas ryzyka kredytowego (1-5 gwiazdek). Im większa liczba gwiazdek, tym wyższe oszacowane na podstawie historii płatniczej i naszego modelu statystycznego prawdopodobieństwo, że wnioskodawca spłaci pożyczkę.

Możesz bezpłatnie założyć konto inwestora tutaj

Inwestowanie na naszym rynku odbywa się na dwa różne sposoby. Inwestować można poprzez manualny wybór poszczególnych wniosków i/lub przez ustawienie alokatora. Alokator to narzędzie służące do automatyzacji inwestycji, które niczym robot wyszukuje wnioski pożyczkowe spełniające zadane kryteria. Umożliwia on zbudowanie zdywersyfikowanego portfolio na podstawie własnych reguł inwestycyjnych i niewielkim nakładem pracy. Zdecydowana większość (ok. 95%) inwestycji w na naszej platformie dokonywanych jest przy użyciu alkoatora. Poniżej przedstawiono w skrócie kryteria inwestycyjne, za pomocą których można ustawić działanie alokatora.

1. Maksymalny udział w inwestycji

Dla każdej klasy ryzyka można ustawić jej maksymalny dopuszczalny udział procentowy w całości inwestycji. definiowane w ten sposób wartości nie wykluczając się wzajemnie, tj. udział procentowy poszczególnych klas nie musi się sumować do 100%, można ustawić go dowolnie w zakresie 0-100%. Jeśli na przykład inwestor zechce inwestować do 100% w dwie najlepsze klasy kredytowe, portfolio pożyczek będzie budowane z tych dwóch klas według ich dostępności, aż całość środków zostanie zainwestowana.

alttexthere

2. Inwestowanie zgodnie z oprocentowaniem rynkowym powyżej ustawionego minimum

Alokator na bieżąco śledzi rynkowe oprocentowanie w każdej z klas ryzyka, czyli oprocentowanie, przy którym inwestorzy w danym momencie decydują się sfinansować pożyczki z tych klas ryzyka. Inwestowanie z oprocentowaniem rynkowym jest skutecznym sposobem na ulokowanie środków, ponieważ w ten sposób inni inwestorzy nie będą regularnie przelicytowywać cię, oferując lepsze warunki dla pożyczkobiorcy. Można również ustanowić jako dolne ograniczenie oprocentowanie minimalne - alokator używa wyższej z dwóch wartości do finansowania pożyczek. Typowe ustawienie, używając którego inwestor nie musi stale monitorować zmian poziomu oprocentowania.

3. Inwestowanie ze stałym oprocentowaniem dla poszczególnych klas ryzyka

Możesz również ustawić oddzielnie dla każdej z klas ryzyka stałą stopę procentową przy której alokator będzie inwestować w pożyczki. Lokowanie środków przy użyciu stopy wyższej niż rynkowa będzie powolniejsze, ponieważ zazwyczaj na rynku będzie wiele konkurencyjnych ofert sfinansowania pożyczki o atrakcyjniejszym dla pożyczkobiorcy oprocentowaniu. Natomiast przy użyciu stopy niższej niż rynkowa ulokowanie środków będzie wyjątkowo szybkie, ponieważ twoje oferty, nawet na duże kwoty, będą przyjmowane dla wszystkich pożyczek spełniających twoje kryteria inwestycyjne. Używając tego ustawienia, warto nieco częściej sprawdzać zmiany stopy rynkowej, by dostosować własne ustawienia do sytuacji rynkowej zgodnie ze swoimi preferencjami.

4. Oprocentowanie minimalne a stałe oprocentowanie

Oprocentowanie minimalne to najniższy poziom oprocentowania dla danej klasy ryzyka, przy którym inwestor oferuje sfinansowanie pożyczki - alokator oferuje oprocentowanie minimalne, gdy rynkowe spadnie poniżej tego poziomu. Stałe oprocentowanie to poziom oprocentowania dla danej klasy ryzyka, przy którym inwestor oferuje sfinansowanie pożyczki niezależnie od aktualnej stopy rynkowej.

5. Maksymalna inwestycja w pożyczkę

Maksymalna kwota, którą wolno alokatorowi zainwestować w pojedynczą pożyczkę. Ustawienie to służy dywersyfikacji portfolio, która jest niezbędna przy prawidłowym zarządzaniu ryzykiem. Ryzyko kredytowe można częściowo ograniczyć, dzieląc inwestowany kapitał pomiędzy 100 różnych pożyczek. W takim przypadku w ramach tego samego rynku maksymalnie 1% kwoty inwestycji zostanie zainwestowane w pożyczkę dla jednego pożyczkobiorcy.

6. Maksymalny okres pożyczkowania

Maksymalny dopuszczalny okres pożyczkowania w miesiącach. Im dłuższy okres się ustawi, tym efektywniej przebiegać będzie lokowanie środków z uwagi na więcej odpowiednich wniosków pożyczkowych. Inwestycję w pożyczki długoterminowe można upłynnić w razie potrzeby przed terminem zapadalności, sprzedając pożyczkę innym inwestorom na rynku wtórnym.

7. Maksymalna kwota finansowanej pożyczki

Maksymalna kwota pojedynczej pożyczki, w którą alokatorowi wolno zainwestować. Zazwyczaj nie ustawia się tego ograniczenia, ponieważ zawęża się w ten sposób zakres inwestycji i może to spowolnić lokowanie środków. Ustawienie niższej kwoty maksymalnej pośrednio przekłada się na preferowaną inwestycję w pożyczki na krótszy okres i z niższą oceną wiarygodności kredytowej.

8. Minimalne saldo gotówkowe

Alokator może inwestować tylko, jeśli saldo rachunku przekracza zdefiniowany poziom minimalny. Jeśli celem jest długoterminowe lokowanie środków i maksymalne wykorzystanie procentu składanego, najskuteczniej jest ustawić tę wartość na zero. Ustawienie przydatne na przykład w sytuacji, gry całość środków jest zainwestowana, a inwestor chce zgromadzić konkretną sumę gotówki i wypłacić ją z rachunku.

Podsumowując, w alokatorze można ustawić następujące kryteria inwestycyjne:

 • jaką maksymalnie część środków inwestować w poszczególne klasy ryzyka,
 • jaką maksymalnie kwotę inwestować w pojedyncze pożyczki z danej klasy ryzyka,
 • jakie jest wymagane oprocentowanie dla poszczególnych klas ryzyka,
 • na jak długo inwestować i w jak duże pożyczki,
 • ile gotówki z otrzymywanych spłat ma pozostawać na rachunku.

Ogólnie rzecz biorąc, im węższe kryteria ustawi się dla alokatora, tym wolniejsze będzie najprawdopodobniej lokowanie i obrót kapitałem, a środki będą pozostawać na rachunku, ponieważ mniej wniosków będzie spełniało zadane kryteria. Nasza obsługa klienta chętnie udzieli odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania dotyczące ustawień alokatora.

Rynek wtórny poprawia płynność portfela kredytowego, umożliwiając inwestorowi w razie potrzeby sprzedaż części lub całości portfolio innym użytkownikom platformy. Podstawową kwestią przy wyborze ustawień alokatora dla rynku wtórnego jest decyzja, jakie pożyczki inwestor chce za jego pomocą nabywać i jaką cenę jest gotowy zapłacić. Cena zakupu jest zawsze wyrażona w stosunku do wartości nominalnej pozostałego do spłaty kapitału sprzedawanej pożyczki. Warto zauważyć, że do działania alokatora wystarczą podstawowe ustawienia. Dodatkowo, pożyczki do nabycia na rynku wtórnym muszą spełniać podstawowe kryteria inwestycyjne ustawione w alokatorze, by ten zaczął składać oferty kupna takich pożyczek. Dzięki wybraniu ustawień alokatora dla rynku wtórnego, inwestor może szybciej obracać swoim kapitałem i zyskuje dostęp do pożyczek, których historia spłat potwierdza już zdolność pożyczkobiorcy do obsługi zadłużenia.

Za pomocą alokatora można nabywać od innych inwestorów zarówno pożyczki spłacane na czas, jak i te z opóźnieniami płatniczymi. Dla pożyczek bez opóźnień można ustalić oferowaną cenę w zależności od liczby dotychczas spłaconych rat. Z kolei dla pożyczek z opóźnieniami można ustalić oferowaną cenę w zależności od tego, o ile dni płatność jest przeterminowana.

Możesz wykonać przelew natychmiastowy przez Internet za pomocą Trustly. Usługa jest dostępna w najpopularniejszych bankach w 29 różnych krajach.

Jeśli twój bank nie jest obsługiwany przez Trustly, możesz wykonać przelew na dowolny z poniższych rachunków. W zależności od tego, na jakim rynku chcesz inwestować, jako numer referencyjny należy podać numer rachunku odpowiedniego alokatora pożyczkowego. Numer ten znajdziesz na podstronie dostępnej po kliknięciu przycisku "Wpłać środki" np. w zakładce "Historia operacji".

Rachunki bankowe Fellow Finance na środki klientów

 • mBank PL04 1140 2062 0000 2680 8200 1001 (do wpłat w PLN)
 • Danske Bank FI03 8307 8710 0083 23 (do wpłat w EUR)
 • Nordea FI10 1745 3000 1792 28 (do wpłat w EUR)
 • Helsingin OP Pankki FI34 5780 4120 0488 11 (do wpłat w EUR)
 • Handelsbanken FI05 3131 1001 3086 46 (do wpłat w EUR)
 • Suupohjan Osuuspankki FI13 4730 0010 2482 75 (do wpłat w EUR)
 • LähiTapiola FI63 3636 3010 7514 44 (do wpłat w EUR)
 • Aktia FI44 4055 0011 7614 97 (do wpłat w EUR)
 • Handelsbanken SE18 6000 0000 0005 3200 4671 (do wpłat w SEK)

nwestycja dokonana manualnie może zostać anulowana z następujących przyczyn:

 • Wnioskodawca anulował wniosek
 • Okres ważności wniosku wygasł
 • Inny inwestor przelicytował twoją ofertę inwestycji, proponując niższe oprocentowanie pożyczki
 • W wyniku analizy kredytowej na podstawie załączników i całościowej oceny wydano ostatecznie decyzję odmowną do wniosku.

Używając alokatora pożyczkowego można łatwo wybrać pożyczki do zainwestowania, a także zarządzać ryzykiem. Jest to najpowszechniejszy sposób lokowania środków. Dzięki alokatorowi nie musisz poświęcać czasu na manualne wyszukiwanie odpowiednich wniosków i możesz w krótkim czasie zbudować zdywersyfikowane portfolio. Co więcej, umożliwia on zdefiniowanie maksymalnego udziału poszczególnych klas ryzyka w zależności od akceptowanego poziomu ryzyka. Przykładowo dla pożyczek dla konsumentów w Finlandii typowe ustawienie udziału w zależności od oceny wiarygodności kredytowej to:

 • 1 gwiazdka 10%
 • 2 gwiazdki 15%
 • 3 gwiazdki 25%
 • 4 gwiazdki 100%
 • 5 gwiazdek 100%

Ustawienie alokatora tak, by inwestował z oprocentowaniem rynkowym, sprawi, że twoje oferty finansowania będą zawsze konkurencyjne, a zarazem nie będziesz niepotrzebnie oferować niższego oprocentowania. Ustawiając maksymalną wartość inwestycji w pojedynczą pożyczkę, możesz zwiększyć dywersyfikację portfolio, częściowo ograniczając tym samym ryzyko kredytowe. Dzieląc w ten sposób kapitał pomiędzy co najmniej 100 różnych pożyczek unika się koncentracji ryzyka, ponieważ kwota finansowania dla pojedynczego wnioskodawcy w ramach jednego rynku nie przekracza 1% całkowitej wartości inwestycji.

Swoje dane osobowe można uaktualnić, logując się w usłudze i dokonując zmian na stronie "Moje dane".

Gdy dłużnik wyśle płatność na rachunek bankowy środków klientów zarządzany przez Fellow Finance, zawarta w racie spłata kapitału i odsetki są rozdzielane pomiędzy rachunki inwestycyjne poszczególnych inwestorów proporcjonalnie do tego, w jakiej części sfinansowali oni daną pożyczkę. Rozliczenie to dokonywane jest automatycznie w trybie wsadowym w nocy, wówczas zebrane w trakcie dnia środki czekające na rozksięgowanie są uznawane na rachunkach poszczególnych inwestorów. Pozycja w portfolio „kapitał czekający na zaksięgowanie” oznacza otrzymane już spłaty kapitału pożyczki, które nie zostały jeszcze zaksięgowane na rachunku inwestora.

W przypadku pożyczek dla przedsiębiorstw, w tym pożyczek faktoringowych, przy rozliczeniu od należnej inwestorowi kwoty odsetek potrącany jest podatek w wysokości 30% (jeśli inwestor jest osobą fizyczną podlegającą obowiązkowi podatkowemu w Finlandii). W przypadku pożyczek społecznościowych (dla osób fizycznych) podatek nie jest potrącany, a kwota odsetek przelewana jest w całości na rachunek inwestora.

W toku rozksięgowywania spłat rat pomiędzy rachunki inwestorów mogą powstać niewielkie różnice wynikające z zaokrągleń do pełnych eurocentów. Na koncie każdego inwestora o sumę tych różnic korygowana jest ostatnia ze spłat pożyczki w ramach jednej transakcji. Wspomniane jednorazowe wyrównanie figuruje na liście transakcji jako „całkowita spłata pożyczki (numer pożyczki)”.

W przypadku pożyczek w kwocie innej niż waluta rachunku inwestycyjnego na kwoty uznania księgowane na rachunku inwestora ma wpływ bieżący kurs wymiany danej pary walutowej. Stosowany jest kurs Europejskiego Banku Centralnego z dnia, w którym dokonywane jest rozliczenie.

Przelewy międzybankowe mogą być być księgowane z opóźnieniem zazwyczaj ok 1-3 dni roboczych. Gdyby przelew po upływie 3 dni roboczych od nadania wciąż nie został zaksięgowany, prosimy o przesłanie nam potwierdzenia przelewu pocztą elektroniczną, wówczas manualnie zidentyfikujemy i zaksięgujemy płatność.

Dla wypłat zleconych w dniu roboczym przed 15 czasu polskiego przelewy nadajemy do ok. 17. To, kiedy będą widoczne na rachunku bankowym, zależy od rozliczeń między bankami. W przypadku posiadania rachunku w banku fińskim środki będą dostępne nawet tego samego dnia. Dla wypłat zleconych po 15 czasu polskiego lub w weekend przelewy nadajemy do ok. 17 następnego dnia roboczego. Jeśli w przeciągu kilku dni od nadania przelewu środki nie są wciąż widoczne na rachunku, należy sprawdzić na stronie "Moje dane", czy numer konta do wypłaty został podany i czy jest poprawny.

Rozpocznij inwestowanie

Wiadomości

   Media społecznościowe